< >

Uppdrag till Omsorgsnämnden

Kompetensförsörjning är nämndens största utmaning, där fokus är hållbar bemanning utifrån effektfullhet, kvalitet, god arbetsmiljö och ekonomi.

Den demografiska utvecklingen med fler äldre kommuninvånare ställer krav på en utökad äldreomsorg, där kommunen behöver ha följsamhet och planera för att kunna möta behovet. Nämnden har fått stora statsbidrag för att bland annat förstärka äldreomsorgen. En del av dessa bidrag löper på över åren, medan en del är kortsiktiga. Flera statsbidrag förutsätter personalförstärkning, vilket också har genomförts.

Kravet om effektivisering på ca 5 mkr tas bort från nämnden, vilket gör det möjligt att fortsätta redan påbörjade insatser med systematiska arbetsmiljöinsatser för ökad kvalitet och arbetsmiljö.

Nämnden berörs av många nationella utredningar och lagförslag. Vad som blir verklighet är svårt att veta, varför nämnden behöver ha uppsikt över och bevaka vilka nya uppdrag som i så fall kan bli aktuella.

Nämnden samverkar med många olika organisationer, myndigheter, kommuner och regionen vilket är viktigt och uppmuntras för att utvecklas tillsammans, för att kunna erbjuda det bästa för invånare när det gäller nämndens ansvarsområden.

Uppdrag

 • Nämnden tillförs 4 mkr/årligen med egen rådighet att prioritera resurssättning där behovet är som störst.

 • Nämnden ska utveckla metoder och insatser i syfte att individerna som nämnden möter ska få makt att förändra sin situation mot självförsörjning, självständighet och självbestämmande.

 • Arbeta aktivt med sjukfrånvaron för att den över tid ska minska med mål om 5% vid årsskiftet 2024/25.

 • Göra insatser för att minska antalet hushåll som uppbär långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd, med fokus på barnfamiljer, med 10 procent från 2021 till 2023. Det innebär ökadsjälvförsörjning för barnfamiljer som riskerar eller befinner sig i barnfattigdom.

 • Arbeta för att höja kvalitetsindex inom vård och omsorg till att hamna inom spannet för de 25 procent främsta i Sverige till årsskiftet 2024/25. Indexet baseras på brukarens bedömning av bemötande och inflytande i hemtjänst, bemötande och aktiviteter på SäBo, personal med adekvat utbildning på SäBo samt väntetid till SäBo.

 • Planera för uppstarten av Teglagården, kommunens nya SäBo med 107 platser, klart hösten 2023. Ett ekonomiskt demografitillskott finns i planen, då antalet SäBo-platser kommer att öka. Boenden kommer fasas ut och dubbla hyror behöver därför täckas under 2023/24.

 • Fortsätt utredning om nytt SäBo i Axvall, som ska ersätta Vallehemmet. Viktigt både för omsorgstagare och anställda att det finns ett boende och en lokal arbetsplats i Axvall.

 • Följa upp personalens samlade arbetstid inom hemtjänsten, där tiden hemma hos omsorgstagare ska öka och antalet personer som kommer hem till den äldre bör vara färre. Senaste mätningen anger att omsorgstagaren i nuläget möter 14 personer i snitt under en 14-dagarsperiod.

 • Fortsätta med hemmaplanslösningar där vi hanterar situationer inom kommunen och på så sätt slipper dyra placeringar. Bästa omhändertagandet sker i den vardag som man normalt befinner sig i – på så sätt kan individen snabbare komma tillbaka.

 • Handlingsplan barn och unga följs upp tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden, så att intentionerna om tidiga och förebyggande insatser för barn och unga ger resultat.

 • Följ upp intentionerna i arbetsmarknadsstrategin, för att fler ska komma i självförsörjning. Personer som är i försörjningsstöd skall om möjligt stå till arbetsmarknadens förfogande och erbjudas en passande sysselsättning motsvarande sin förmåga.

 • Förbered och planera för det nya LSS-boendet på Teglagården som ska vara i bruk hösten 2023. Nämnden får i uppdrag att se över behovet av tillkommande LSS-boenden för att kunna möta behovet.

 • Den kommunala hälso- och sjukvården ska samverka med de regionala aktörerna för att utveckla ”Färdplan för en god och nära vård”.

 • Planera för att använda mer välfärdsteknik och digitalisering, samt kunskapshöja personalen på området.

 • Nämnden får i uppdrag att utreda hur kommunen kan utforma en organisation för att personal som jobbar med omsorgstagare ska kunna ha fria arbetsskor i tjänsten, likt andra yrkesgrupper.

 • Kvalitetssäkerhet och patientsäkerhet ska följas upp av nämnden, där avvikelsehanteringen ligger till grund för ständiga förbättringar.

 • Fortbilda äldreomsorgspersonal i geriatrik och demens, samt fortsätta med yrkessvenska för de som inte kan språket tillräckligt.

 • Nämnden ska ta fram en plan för hållbart ledarskap, som ska vara tillitsfullt och vara ett närvarande ledarskap. Planen ska bygga på en genomlysning av effektfullt arbete med exempelvis stödfunktioner och utgå från Program för kompetensförsörjning.

 • Nämnden får i uppdrag att teckna IOP-avtal med kvinnohuset Tranan i Skövde, för att förstärka det preventiva arbetet vad gäller Våld i nära relation. De erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. Ett sådant avtal ger oss också möjlighet till att inbjuda alla elever i årskurs två på gymnasiet med en föreläsning om våldsprevention.

 • Synliggör anhörigstödsverksamheten, då många behöver stöd för att orka vårda en nära anhörig.

 • Ta fram ett kommunikationspaket om vilka möjligheter som kommunen och andra samverkansaktörer kan erbjuda familjer som behöver hjälp när ekonomin inte är tillräcklig, eller när relationerna i familjen inte fungerar.

 

Denna sida uppdaterades