< >

Uppdrag till
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden får i och med denna mandatperiod ta över uppgifter från kommunstyrelsen som handlar om fysisk planering, mätningsverksamhet, grundläggande kartverk, gatunamn/kvartersnamn och naturvårdsfrågor. I reglementet för nämnden återges hela ansvaret. Budget är reglerad utifrån övertagande av arbetsområden från kommunstyrelsen.


Nämnden ska ansvara för myndighetsutövning och verka för bra service inom sitt ansvarsområde, med god tillgänglighet och hög kvalitet. Tillväxtarbetet ska vara strategiskt och framtidsinriktat, där nämnden på bästa sätt tar till vara Skaras tillgångar. Som invånare och företagare ska man kunna utföra miljö-, plan- och byggärenden genom smarta digitala tjänster.

Nämnden ska värna medborgarnas trygghet, genom rättssäkra beslut och trygghetsskapande åtgärder. Skara ska vara en kommun i framkant när det handlar om bemötande, flexibilitet och service till medborgare och näringsliv.

Miljöaspekterna är en av flera viktiga delar som ska beaktas i den fysiska planeringen. Plan- och bygglagen syftar bland annat till att främja en långsiktigt hållbar livsmiljö och reglerar näst intill alla miljöfrågor genom hänvisningar till miljöbalken. Detta gäller bland annat miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, bedömning kring miljökvalitetsnormer med mera.

Skara kommun har ett gott rykte och ligger bra till i flera undersökningar. Det har bidragit till flera av de företagsetableringar som görs i kommunen genom ett flexibilitet arbetssätt, gott bemötande och korta handläggningstider. Det bidrar till en fortsatt tillväxt för kommunen.

Uppdrag 

  • Planarbetet behöver prioriteras för att kunna erbjuda fler områden för bostadsbyggnation och näringsverksamhet. Nämnden erhåller 0,5 mkr för att kunna hantera detta.
  • För att minska miljöpåverkan på kommunens vattendrag behövs ökad kunskap och att förvaltningssamverkan utvecklas.
  • Nämnden ska bistå kommunstyrelsen med strategisk planering för hela kommunens utveckling, där översiktsplanen är grunden med tillhörande planer som behöver tas fram för att kommunen ska ha utveckling och tillväxt.
  • Tillväxtarbetet ska ta vara på Skaras strategiska läge och vara samordnat med Skaraborgs kommunalförbund, V6 med flera aktörer. Särskilt viktigt när stora etableringar är på väg att etableras i Skaraborg.
  • Hitta synergieffekter tillsammans med andra kommuner eller aktörer, när det gäller utbyte av kunskap, minskad sårbarhet, ekonomi och effektivitet. Även att hitta nya, smarta och kreativa arbetssätt, som leder till utveckling och där vi jobbar med innovation.
  • Tillväxtsatsningarna med nya bostäder och företag har de senaste åren varit många och ärendeflödet har varit högre än tidigare. Bygglovs- och anmälningsärenden ska prioriteras, vilket ger intäkter tillbaka.
  • Nämnden ska ta fram lämplig mark för att kunna inrätta nya kolonilotter.

Denna sida uppdaterades