< >

Kommunalt avlopp

Sedan 1999 har Skara Energi AB ansvar för kommunalt vatten och avlopp i Skara kommun. Det du spolar ner i avloppet renas på vårt avloppsreningsverk Horshaga. Vattnet från Horshaga avloppsreningsverk släpps ut i ån Dofsan som sedan rinner ut i Flian.

Så här går det till

Reningen sker i tre steg; mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening.

Mekanisk rening:
Den mekaniska reningen syftar till att avskilja grövre föroreningar och fasta partiklar i avloppsvattnet. Detta sker före Horshaga i en pumpstation vid Bernstorp där de grövre delarna silas bort.

Biologisk rening:
I den biologiska reningen reduceras främst mängden syreförbrukande ämnen och kväve. Detta kan göras på tre sätt vid Horshaga avloppsreningsverk. Med aktivslam-rening, SBR-anläggning eller med biobäddar. Gemensamt för alla tre är att mikroorganismer används för att bryta ner kväveföreningar i vattnet till kvävgas.

Kemisk rening:
Efter den biologiska reningen leds avloppsvattnet till ett kemiskt reningssteg för fosforreduktion. Det sker genom att polyaluminiumklorid tillsätts i vattnet så att fosforn bildar större partiklar som sjunker till botten och därifrån kan skrapas bort.

Efter rening

Slammet som bildas vid reningen förtjockas, rötas och avvattnas. Det avvattnade slammet läggs antingen i vassbäddar på avloppsreningsverket eller transporteras bort och används som anläggningsjord. I en rötkammare sker nedbrytning av organiskt material och biogas bildas.

Vill du läsa mer om hur det kommunala avloppsvattnet renas, gå in på Skara Energis hemsida 
Skara Energi » Avlopp Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades