< >

Om en fritidshemsplacering

När du har ditt barn på fritids har du både ansvar och regler att förhålla dig till. Här kan du läsa om vad det innebär att ha en placering på fritidshem.

Ansökan till fritidshem

Du ansöker om en plats i fritids via vår e-tjänst för barnomsorg och grundskola eller på avsedd blankett. Här ansöker du även om ditt barn ska gå på friskolan Metis fritidshem.

När vi fått in din ansökan får ditt barn en placering på skolans fritidshem.

Öppettider och schema

Du kan lämna ditt barn tidigast klockan 06.00 och hämta senast 18.30. Fritidshemmen planerar öppettider utifrån barnens registrerade scheman. Du behöver registrera ditt barns fritidsschema i appen Edlevo minst två veckor innan det ska börja gälla. Tänk på att endast registrera tider då barnet är på fritids, alltså före och/eller efter skoltid.

  • Har du semester eller är ledig av någon annan anledning ska barnet också vara ledigt från fritidshemmet. 
  • Är du arbetssökande eller föräldraledig för ett syskon får ditt barn inte ha en fritidshemsplacering. Sjukskrivning räknas som arbete. Arbetsintyg som styrker tillsynsbehovet kan komma att begäras in

Ditt barn kan vara ledig från fritids i max två månader i följd. Under denna tid betalar du avgift enligt fastställd taxa. Efter två månader kommer placeringen att avslutas.

Stängningsdagar

Fritidshem stänger för planering och kompetensutveckling av personalen under fyra dagar varje läsår.  

Stängningsdagar förskolor och fritidshem


Registrera inkomst

Du ska registera din månadsinkomst före skatt (din bruttoinkomst) så att barnomsorgsavgiften blir rätt. Tänk på att det är hushållets gemensamma inkomst som ligger till grund för avgiften. 

Om det inte finns någon anmäld inkomst på placeringen beräknas avgiften på maxinkomst.

Inkomstuppgift ska lämnas:

  • när barnet ska börja i barnomsorgen
  • när familjens inkomst ändras
  • när barnomsorgsadministrationen efterfrågar det

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös och ditt barn har en fritidshemsplacering får barnet inte ha kvar sin plats. Du måste säga upp placeringen via Edlevo eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta.

Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid. Det är därför viktigt att du anger att anledningen till uppsägningen är arbetslöshet.

Om du får tillfälligt arbete eller behöver delta i aktivitet som arbetsförmedlingen kräver, kan ditt barn få vara på fritids "enstaka dagar".

Arbetsbefrielse

Skara kommun jämställer arbetsbefrielse med arbetslöshet, vilket innebär att du inte får ha någon fritidshemsplacering när du är arbetsbefriad.

Föräldraledighet

När du är föräldraledig får du inte ha en fritidshemsplacering för ditt andra barn. 

Om du väntar ett syskon får du lämna barnet som vanligt upp till tre veckor efter beräknad födsel, men sedan ska placeringen avslutas.

Placeringen ska sägas upp i appen Edlevo eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta.

Uppsägningstiden är två månader från den dag vi får in din uppsägning till kommunen.

Sjukskrivning jämställs med arbete. När du blir sjuk får du lämna ditt barn på fritids procentuellt lika mycket som du är anställd. Vi kan begära in läkarintyg som styrker omfattningen av din sjukskrivning utan att du visar anledningen till den. Om du behöver ändra dina vistelsetider, för att du till exempel behöver hjälp med hämtning och lämning under din sjukdomsperiod, så kan du göra det i samråd med fritids.

Kontakta aktuellt fritidshem om du är i behov av fritids enstaka dagar. Fyll i blanketten "Anmälan om fritids enstaka dagar" och lämna den till personal på fritidshemmet.  

Avgiften är 100 kronor per dag och barn men den högsta avgiften per månad och familj följer ordinarie fritidshemstaxa.

För att byta till en ordinarie fritidshemsplacering krävs det att barnet varit placerat enstaka dagar vid mer än åtta tillfällen den senaste månaden.

Om du som vårdnadshavare separerar med den andra vårdnadshavaren behöver ni anmäla det till barnomsorgsadministrationen. Anmälan görs via e-tjänsten nedan.

Delad placering

Om ni som vårdnadshavare separerar och ert barn bor växelvis ska ni ha en delad placering om båda har behov av barnomsorg.

Vid delad placering får ni var sin faktura på avgiften utifrån era respektive hushålls inkomst per månad före skatt. Vid beräkningen tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa.

Om du är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska det anmälas till oss.

Om du och barnets andra förälder separerat och barnet bor växelvis hos er, ska ni ha var sin placering utifrån var och ens behov av fritids.

Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften, utifrån respektive hushålls inkomst före skatt per månad. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa.

Ni anmäler förändrade familjeförhållanden och behov av delad

Om någon av er är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst ändå anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

När du inte längre är i behov av fritids behöver du avsluta ditt barns fritidsplacering.

Du avslutar placeringen i Edlevo-appen eller på avsedd blankett. Kom ihåg att ange datum för sista närvarodag för ditt barn vid uppsägningen (behöver ej vara samma dag som du säger upp platsen) 

Meddela även fritids att ditt barn ska sluta.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägningen kommer in till oss. Är sista närvarodag längre fram än två månader debiteras du fram till och med angiven datum. Sista närvarodag kan vara mitt i en pågående månad.

Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid. Placeringen avslutas den dag barnet har sin sista närvarodag. 

Vårdnadshavare som bor tillsammans

Vårdnadshavare som bor tillsammans säger upp placeringen i Edlevo eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta.

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans delar placering, så länge båda har behov av barnomsorg.

För att avsluta en del i en delad placering måste den av er som inte längre har behov av barnomsorg kontakta barnomsorgsadministrationen via e-post eller telefon.

Om ni båda vill avsluta placeringen med samma slutdatum säger ni upp placeringen via Edlevo eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta.

Ny placering efter uppsägning

När en placering är avslutad kan barnet tidigast få en ny placering fyra månader efter barnets sista placeringsdag (gäller inte vid uppsägning på grund av arbetslöshet).

Under sommaren är behovet av barnomsorg betydligt lägre. Det gör att vi semesterstänger flera av våra fritidshem under en sammanhängande period om fyra veckor. Vi erbjuder barnomsorg till de familjer som har behov av det under perioden, men det kan då bli på ett annant fritidshem än den ordinarie.

För att möta behov och efterfrågan tar vi in era önskemål inför sommaren och planerar sedan vilka enheter som behöver hålla öppet. Har du behov av barnomsorg under den perioden kan du också få lämna ett arbets-/studieintyg som bekräftar ditt behov. Det gör att vi kan planera med rätt förutsättningar och ha rätt resurser på plats.

Denna sida uppdaterades