< >

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen hanterar vissa interna poster som har sin motpart på förvaltningarna. En post är internräntan som finansförvaltningen debiterar ut på nämndernas tillgångsmassa för kapitalbindningen. Vidare hanteras löneökningsmedel på finansförvaltningen för att under året fördelas ut till respektive förvaltning utifrån storleken på avtalen. PO-pålägget tas ut internt av finansförvaltningen på samtliga löner och används för att betala in arbetsgivaravgifter för personalen. Dessa går främst till pension och sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Finansförvaltningen hanterar likaledes kommunkoncernens samtliga lån och kreditflöden (internbank). Denna verksamhet syns under resultaträkningens finansiella intäkter och kostnader och benämns ofta som finansnettot. Detta består av externa räntekostnader samt andra bank- och finanskostnader samt ränteintäkter som kommunen i sin tur får för vidareutlåning till kommunens bolag.

PO-pålägget som tas ut från nämnderna täcker inte utbetalningar som benämns "gamla utbetalningar" utan dessa budgeteras separat på finansförvaltningen. Denna del hänförs till kommunens ansvarsförbindelse varav pensionsförpliktelser uppgick till ca 357 mnkr vid utgången av 2021.

Budgeterad pensionskostnad på finansförvaltningen för täckning av pensionskostnader uppgår för budgetår 2023-2025 till 45,0 mnkr för vardera åren utifrån det nya pensionsavtalet AKAP-KR som träder i kraft 2023. Det är en ökning med 20 mnkr jämfört med tidigare varav drygt 16 mnkr är justerade mot nämnder via ökning av PO-avgiften till 42,75% i ramar.

I finansiella poster ingår räntekostnader och intäkter på långfristiga skulder och utlåning samt på checkräkningskredit och övriga bankkostnader. Skara kommun ansvarar för hela den kommunala organisationens upplåning inkl. de kommunala bolagen. I de finansiella intäkterna ingår också utdelning från de kommunala bolagen.
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgick vid bokslut 2021 till 743,5 mnkr.
Under 2022 kommer kommunen sannolikt att behöva ta upp ytterligare lån för att finansiera investeringar enligt tänkt plan. Den genomsnittliga räntekostnaden för de långfristiga skulderna kommer att uppgå till cirka 16,0 mnkr 2023 och öka ytterligare när lånen utökas eller befintliga lån refinansieras. Räntan bedöms öka jämfört med tidigare år.

Ränteintäkterna inkl. utdelningar beräknas till ca 13 mnkr vilket ger ett negativt finansnetto på 3,0 mnkr för 2023. Ränteintäkterna kommer sig av att kommunen lånar ut till de kommunala bolagen och har ett räntepåslag på dessa lån. Detta räntepåslag görs för att leva upp till lagen om konkurrensneutralitet då de kommunala bolagen agerar på en konkurrensutsatt marknad samt för en ökad kommunal administrativ belastning. Skara Energi förväntas inte ha några lån under 2023 då man amorterat bort det sista lånet under 2022.

Skara kommun har år 2023 budgeterat för en utdelning från Skara kommuns bolag på 8,0 mnkr. Skara Energi AB förväntas lämna 8,0 mnkr. Centrumbostäder i Skara AB förväntas inte lämna utdelning då de lyder under andra regler som allmännyttigt bostadsbolag.

Kommunen har för verksamhetsåret 2023 att ta hänsyn till tidigare uppstartade och omförda investeringar och vid vilken tidpunkt dessa kommer. Bland annat ligger investering i nytt särskilt boende som ska stå klart hösten 2023 och förskolor kvar från föregående år. Därtill tillkommer investeringar på Vilans fritidsområde upp mot 45 mnkr.

För enskilda budgetåret 2023 finns dessutom planerade investeringar om cirka 83 mnkr. Detta Innebär att beslutade investeringsbelopp totalt för tidigare år samt budgetåret 2023 uppgår till ca 500 mnkr. Avskrivningar och årliga resultat ska ge likviditet till investeringarna. Sammantaget beräknas avskrivningarna uppgå till cirka 50-55 mnkr årligen under perioden medan resultatnivån enligt budget är runt 8 mnkr sett över treårsperioden.

Uppskattad bedömning resulterar i följande uppskattade lånebehov för 2023 och planåren enligt nedan med den osäkerhet angående hur stora kostnader som byggnation av det nya särskilda boendet, förskola Marieberg och Vilan etapp 5 hinner upparbeta under 2022. Troligtvis en mindre del än de 425 mnkr som finns för året och då kommer även lånebehov att skjutas fram i tiden till 2023.

  • År 2023: Skara kommun 200 mnkr
  • År 2024: Skara kommun 100 mnkr
  • År 2025: Skara kommun 50 mnkr

Centrumbostäder; Relaterat befintliga lån och kommande investeringar har bolaget ett lånetak fram till och med 2023-12-31 på 400,0 mnkr. Centrumbostäders låneskuld uppgår vid upprättande av budget till 287,0 mnkr.

Under år 2023 avser Centrumbostäder färdigställa byggnation på stationsområdet vilket ger upphov till ett utökat lånebehov för 2022 och 2023. Bedömning är att detta ryms inom nuvarande lånetak på 400,0 mnkr. Därav fastställs lånetaket till 400,0 mnkr för 2023.

Skara Energi AB har amorterat ner låneskulden helt.. Lånetaket för 2023-12-31 kvarstår för bolaget och fastställs för år 2023 till 80,0 mnkr.

Denna sida uppdaterades