< >

Kunskapsparken, Skara

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-09-19 om att skicka planförslag för ”Kunskapsparken” på granskning i enlighet med PBL 2010:900 5 kap 18§, med tillägget att bestämmelsen om rivningsförbud av ”vita villan” stryks.

Planförslaget har innan dess varit föremål för samråd, och ändringar i planförslaget har gjorts för att möta upp inkomna synpunkter.

År 2019 fattades planbesked inom Skara kommun om att ta ett helhetligt grepp kring området strax söder om väg 49 (Brogårdsleden), som omfattar mark tillhörande kommunen samt privata fastighetsägare.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningar för bostadsbebyggelse, en utvidgning av befintlig veterinärverksamhet, samt förutsättningar för kunskapsskapande verksamheter och undervisning. Bebyggelse ska ta hänsyn och ställning till den kulturhistoriska miljön och stadsbilden. Syftet är vidare att utreda lämpliga användningsområden som kompletterar områdets helhet med utgångspunkt i att skapa en kunskaps- och kulturpark som är till för verksamma och allmänheten.

Synpunkter

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastighet, eller bor inom planområdet räknas som sakägare och har rätt att överklaga en detaljplan.

Alla handlingar finns även tillgängliga i Stadshuset på Södra Kyrkogatan 2 i Skara.

Synpunkter på detaljplanen ska senast måndag den 1:a december 2023 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 532 88 SKARA eller mailas till plan@skara.se.

Av dina synpunkter ska det framgå vad det är i detaljplanen som du motsäger dig.

Frågor

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till Anders Aubry. Enklast nås jag måndagar, tisdagar och torsdagar


Denna sida uppdaterades