Text

< >

Aktuella trafikstörningar

Underhåll, investeringar och gestaltningsarbeten

Allt vi gör är för invånarnas bästa och för att göra Skara bättre. Vi säkerställer att leveranssäkerheten på vattnet är hög. Vi gör planerat underhåll på gator och vägar och vi genomför gestaltningsåtgärder som gör Skara snyggare och tryggare.

Resurserna vi har används så kostnadseffektivt som möjligt och vi samordnar insatser där det går. Om du hittar fel på kommunens gator eller gatubelysningar är vi tacksamma om du gör en felanmälan. Tillsammans gör vi Skara bättre.

Ursäkta röran - vi bygger om

Vi fortsätter arbetet med att fixa till det som behöver ses över eller byggas om. Vi ber om tålamod under tiden som vi förbättrar vår stadsmiljö.

Personer som går över ett övergångsställe.

Ett upphöjt övergångsställe på Vallgatan för gående och cyklister anläggs med start 9 oktober.

Övergångsställe på Vallgatan och ny sträckning för Klostergatans södra del

Med start 9 oktober görs arbeten för att ersätta refugen på Vallgatan vid Stinsen med ett upphöjt övergångsställe. Vi kommer även att förbereda för ny anslutning från Klostergatan till Vallgatan. Det kommer vara begränsad framkomlighet då ena körfältet på Vallgatan stängs av för trafik. 

Vallgatan/Klostergatan

Begränsad framkomlighet vid Klostergatans södra del

Framkomligheten är begränsad i området under byggtiden men det ska vara tillgängligt för boende på Stinsen och för leveranser till Ica Munken under hela perioden. Boende och verksamma kommer att kunna åka in via Klostergatan från Skaraborgsgatan, då den tillfälligt blir dubbelriktad. På den mindre parkeringen i riktning mot stationsområdet öppnas en tillfällig infart från Järnvägsgatan vid stationen.

Projektsida med frågor och svar

 

Valllgatan vid Slöjd-Detaljer

Vallgatan vid Slöjd-Detaljer

Avstängning av Vallgatans norra körfältet vecka 46-48

Veckorna 46,47,48 (13/11 - 1/12) stängs Vallgatans norra körfält  av för elarbeten. De förare som vill åka mot centrum hänvisas till Erik Järnåkers gata eller Skaraborgsgatan.

För eventuella uppdateringar, se Skara Energi AB:s hemsida Länk till annan webbplats.

 

Banmästaregatan

Banmästaregatan avstängd vecka 46-50

Under tiden den 13 november -15 december stängs Banmästaregatan av för VA-arbeten av Skara Energi AB. Kontaktperson: Olle Lundqvist Länk till annan webbplats. 
Se Skara Energis hemsida för eventuella uppdateringar Länk till annan webbplats.

Trafikföreskrift Länk till annan webbplats.

Byte av vattenledningar

Skara Energi AB höjer tempot med byten av vattenledningar för att undvika att dra på sig ett underhållsberg i framtiden. Genom att byta ledningarna i tid undviker man många plötsliga vattenläckor som medför oplanerade störningar och kostnader. Denna strategi har varit framgångsrik hittills och medfört att antalet större vattenläckor har minskat med nästan 100 % de senaste åren. Vid ledningsförnyelsen upptäcks även mindre oupptäckta vattenläckor som kan ha läckt under flera år. De flesta arbetena görs inne i Skara eftersom ledningsnätet är både större och äldre.

Fjärrvärme

Det utförs en del arbete med att ansluta fastigheter till fjärrvärmenätet och nya högspänningskablar läggs för att stärka upp elnätet i Skara.

Katedralrondellen och badhusparkeringen

En cirkulationsplats kommer att byggas i korsningen Hagaborgsgatan Skaraborgsgatan. Upphandling pågår under sommaren, byggstart senare i höst. Vi återkommer när det blir aktuellt.

Allt vi gör är för invånarnas bästa. Vi säkerställer att leveranssäkerheten på vattnet är hög. Vi gör planerat underhåll på gator och vägar och vi genomför gestaltningsåtgärder som gör Skara snyggare och tryggare.

Skara Energi AB ansvarar för ledningsnätet och höjer tempot på att byta vattenledningar eftersom det är dags att förnya en del av ledningarna. Det vi gör nu innebär att vi undviker vattenläckor som medför större arbeten längre fram. Denna strategi har varit framgångsrik hittills och medfört att läckor och andra akuta åtgärder (mängden (dvs antal liter) vattenläckage) har minskat ner till ca 10 %. Tidigare har det legat på 20-30% per år. Antalet läckor har nästan minskat med 100 % under de senaste åren. De flesta arbetena görs inne i Skara eftersom ledningsnätet är både större och äldre. Vid ledningsarbeten eftersträvar vi så korta avstängningar av vattnet som möjligt.

De åtgärder som Skara kommun gör handlar om att förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet och gestaltning. Vi satsar på detta i Skara eftersom det ger en tryggare och snyggare stad.

Skara Energi AB och Skara kommun jobbar ihop för att minska den totala tidsåtgången och påverkan för dig i vardagen. Det blir också mindre kostnader eftersom vissa av kostnaderna kan fördelas på två parter.

Vi har upplevt en byggboom där det har varit mycket byggnation rent allmänt och många olika aktörer. Projekten påverkar ofta varandra och med fler aktörer tar det längre tid än vid enklare arbeten.

Skara Energi AB och Skara kommun synkar tidsplaner där det går för att minska påverkan och hålla nere kostnaderna.

Det kan innebära att vi påbörjar nya arbeten innan ett annat projekt är avslutat för att optimera arbetsinsatserna hos medarbetare och utnyttja maskinparken.

Arbetena är säsongs- och väderberoende. Under vintersäsong och sommarsemestrar kan vi inte utföra vissa arbeten.

Projekt med flera aktörer och leverantörer tar längre tid att slutföra än enklare arbeten som kommunen kan utföra helt själva.

De flesta gatuarbetena i Skara beställs eller utförs av Skara kommun eller Skara Energi AB, men det kan också finnas andra aktörer i samband med exempelvis byggnationer.

Vi använder våra resurser så bra och kostnadseffektivt som möjligt och samordnar insatser där vi kan för att hålla nere kostnader och minska störningar.

De investeringar i ledningsnätet som Skara Energi AB gör bekostas via avgifter och de går inte på kommunens budget. Trots de investeringar som görs är Skara Energi AB bland de mest prisvärda leverantörerna i landet. I den nationella Nils Holgersson-undersökningen 2021 placerades Skara som landets fjärde billigaste kommun. Skara Energis tjänster: VA, fjärrvärme och elnät står för ca 80 procent av kostnaderna i undersökningen (resterande delar är skatt, elhandel och avfall).

Skara kommuns arbeten består antingen av underhåll eller investeringar, exempelvis gestaltningsåtgärder. Underhåll går på Service och Tekniks budget. 1 krona på varje hundralapp på skatten går till gator, vägar och parker.

Läs mer på skara.se/ekonomi där du hittar Skara kommuns budget och årsredovisning.

Investeringar är politiska beslut och kan variera mycket från år till år.

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta controllern på förvaltningen på Förvaltningen för service och teknik. Ring 0511-320 00 så blir du kopplad rätt.

För gatorna i de mindre tätorterna gäller precis samma kriterier för underhåll som i staden. Asfaltering prioriteras efter trafikmängd och typ av gata. Vi gör ingen "rond" i de mindre tätorterna, men våra medarbetare är ofta på plats och rapporterar in vad de ser. Hjälp oss gärna genom att anmäla fel som du har upptäckt.

Skara kommun ansvarar för gator i tätorter. På landet är det Trafikverkets vägar eller enskilda vägar.

På Trafikverkets hemsida kan du ser karta över arbeten och göra felanmälan angående Trafikverkets vägar.

Trafikverkets trafikinformation Länk till annan webbplats.

 

Hittar du fel i kommunens gator, parker och gatubelysning så kan du felanmäla det på flera olika sätt. Det är viktigt för oss att snabbt få reda på olika fel och brister så vi är tacksamma för din hjälp.

Tillsammans håller vi fint i vår vackra kommun!

  • App i din mobiltelefon - hämta appen i App Store eller Google Play, ange sökord "Skara Götene". Eller skanna QR-koden ovan
  • Kontaktcenter i Skara, telefon 0511-320 00
  • Upptäcker du ett akut fel under övrig tid, som kan innebära fara för allmänheten och som måste åtgärdas direkt, ring allmänhetens journummer till Samhällskydd Skaraborg 0515-88 77 77.
    Du kan också skicka e-post till kommunernas samordningscentral i Falköping.

När du har lämnat kontaktuppgifter vid en felanmälan återkopplar vi via mail eller telefon.

Denna sida uppdaterades