< >

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Enligt Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen finns ett antal byggnadsåtgärder som är bygglovsbefriade inom detaljplan. Åtgärderna är dock inte lovbefriade på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs alltså inget utpekande i förväg för att bestämmelserna ska gälla.

Lagen är formulerad så att det är bebyggelsemiljöns värden som är styrande och inte huruvida den tilltänkta åtgärden innebär en förvanskning av den kulturhistoriska bebyggelsemiljön.

För att skapa ökad förutsägbarhet och tydliggöra hur Miljö- och byggnadsnämnden bedömer de kulturhistoriska värdena i Skara har nämnden pekat ut områden i Skara som utgör en värdefull kulturmiljö. Områdesgränsen för vad som anses värdefullt är dock inte juridiskt bindande, utan är nämndens tolkning av Plan- och bygglagen och ska bedömas från fall till fall.

Områden

  1. Område som omfattas av Riksintresse för kulturmiljövården (enligt Miljöbalken) och innehåller flera byggnadsminnen (enligt kulturmiljölagen). Området har ett obestridligt kulturhistoriskt värde, så väl ur lokal, regional som nationell synpunkt. Inom detta område är det mycket hög sannolikhet att en bygglovsbefriad åtgärd kräver lov.

  2. Särskilt värdefullt område i anslutning till riksintresseområdet. Området utgörs av hela respektive delar av stadsdelarna Brinkagärdet, Oxbacken, Västermalm och Kämpagården. I dessa delar av staden är bebyggelse äldre än 1930-talet påtaglig och karaktärsskapande. Inom området finns också byggnadsminnen och enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde, varav flera är skyddade i detaljplan Inom detta område är det hög sannolikhet att en bygglovsbefriad åtgärd kräver lov.

  3. Värdefull miljö i anslutning till särskilt värdefullt område och riksintresseområdet. I området finns byggnader och bebyggelsemiljöer som är särskilt värdefulla. Inom detta område finns viss sannolikhet att lovbefriade åtgärder kräver lov.

  4. I övriga delar av kommunen finns vissa särskilt värdefulla områden och byggnader. Att en byggnad eller miljö är särskilt värdefull kan framgå av bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser eller, i enlighet med PBL, bedömas i samband med prövning av ett ärende. Inom detta område är det låg sannolikhet att en bygglovsbefriad åtgärd kräver lov.

10 åtgärder som kan kräva bygglov om du bor i ett värdefullt område
(länk till Bygg, trygg och snyggbloggen)


Denna sida uppdaterades