< >


10 åtgärder som kan kräva bygglov om du bor i ett värdefullt område

De senaste åren har riksdagen beslutat om flera lättnader i bygglovsplikten. I en del fall krävs en anmälan och i en del fall är det bara att börja bygga. Allt som byggs behöver däremot följa plan- och bygglagen (även om det inte kräver beslut från en byggnadsnämnd) och en del av de bygglovsbefriade åtgärderna kräver bygglov, för att de utförs i en värdefull kulturmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som bland annat fattar beslut utifrån plan- och bygglagen. Nämnden är faktiskt skyldig att ge bygglov om byggnadsåtgärden uppfyller alla krav. Nämnden kan inte neka ett bygglov hur som helst, det måste finnas skäl. Men ett av de krav som ställs på en byggnadsåtgärd kan vara att området som den ska utföras i har bedömts som värdefullt.

För att så väl samtiden som framtiden ska kunna få ta del av vår byggda historia finns sedan länge ett särskilt skydd för bebyggelse som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, som det står i lagen (Plan- och bygglagen 8 kap. § 13). Byggnadsnämnden behöver förhålla sig till detta varje gång. För att vara så transparent som möjligt vill nämnden visa var det är mer eller mindre sannolikt att en bygglovsbefriad åtgärd kräver bygglov. Allt för att du som privatperson eller företagare ska ha lättare att ta reda på vad som gäller innan du kommer för långt i ditt planerade byggprojekt.

Vad som är värdefullt avgörs av en rad olika faktorer som t.ex. att staten ansett att en del av Skara stadskärna är en riksintressant kulturmiljö, att det finns flera byggnadsminnen, att byggnader har skyddats för sina kulturvärden i en detaljplan (som reglerar hur ett kvarter får bebyggas) eller så har ett bebyggelseområde inventerats och kulturhistoriska värden har pekats ut. Trots underlag och olika indikationer på vad som är värdefullt görs en ny bedömning i varje enskilt fall, men beroende på var du är i kommunen, är det mer eller mindre sannolikt att du kan göra en byggnadsåtgärd utan bygglov.

Så här har miljö- och byggnadsnämnden beslutat

(2018-11-13, § 118)

  1. Område som omfattas av Riksintresse för kulturmiljövården (enligt Miljöbalken) och innehåller flera byggnadsminnen (enligt kulturmiljölagen). Området har ett obestridligt kulturhistoriskt värde, så väl ur lokal, regional som nationell synpunkt. Inom detta område är det mycket hög sannolikhet att en bygglovsbefriad åtgärd kräver lov.

  2. Särskilt värdefullt område i anslutning till riksintresseområdet. Området utgörs av hela respektive delar av stadsdelarna Brinkagärdet, Oxbacken, Västermalm och Kämpagården. I dessa delar av staden är bebyggelse äldre än 1930-talet påtaglig och karaktärsskapande. Inom området finns också byggnadsminnen och enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde, varav flera är skyddade i detaljplan Inom detta område är det hög sannolikhet att en bygglovsbefriad åtgärd kräver lov.

  3. Värdefull miljö i anslutning till särskilt värdefullt område och riksintresseområdet. I området finns byggnader och bebyggelsemiljöer som är särskilt värdefulla. Inom detta område finns viss sannolikhet att lovbefriade åtgärder kräver lov.

  4. I övriga delar av kommunen finns vissa särskilt värdefulla områden och byggnader. Att en byggnad eller miljö är särskilt värdefull kan framgå av bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser eller, i enlighet med PBL, bedömas i samband med prövning av ett ärende. Inom detta område är det låg sannolikhet att en bygglovsbefriad åtgärd kräver lov.

De här 10 åtgärderna kräver för närvarande bygglov om de utförs i en värdefull miljö

1. Komplementbyggnad/komplementbostadshus vid en- och tvåbostadshus max 30 kvm (attefallshus)

2. Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med max 15 kvm (attefallstillbyggnad)

3. Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med max två takkupor (högst halva takfallet)

4. I enbostadshus inreda ytterligare en bostad

5. Tillbyggnad av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel

6. Färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård av byggnad som inte är en- eller tvåbostadshus

7. Nybyggnad av ett fristående väderskydd för kollektivtrafiken om max 15 kvm

8. Skyltar mindre än 1,0 kvm samt orienteringstavlor mindre än 2,0 kvm

9. Ljusanordning med mindre än betydande inverkan på omgivningen (t.ex. strålkastare)

10. Att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

 

Plan & Bygg hjälper dig gärna med vad som gäller i just ditt fall och vi ger kostnadsfri rådgivning om vad du har för planer, även innan du lämnar in en anmälan eller ansökan om bygglov. Välkommen!

Axel Demker
Plan- och bygglovsarkitekt
Bebyggelseantikvarie

Till infosidan om värdefulla områden

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades