< >

Bygglovsprocessen

Du är välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor. Vill du få en bokad tid för ett samtal kan du boka det via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver e-legitimation.  

Finns det en detaljplan?

Beroende på var och vad du vill bygga gäller olika bestämmelser. I vissa fall finns det en detaljplan som visar mer exakt vad som får byggas på platsen. Du kan söka på din adress och se om det finns en detaljplan på din fastighet.

Detaljplaner

Om det inte finns någon detaljplan, behöver vi göra en bedömning utifrån platsens förutsättningar. 

Du kan även kontakta oss för mer information.

Ta fram handlingar

Olika typer av byggnader eller åtgärder kräver olika handlingar. Vi har samlad information om de vanligaste åtgärderna. Ta sedan fram de handlingar som gäller för ditt ärende. Tänk på att ta hjälp av en fackman för bästa resultat.

Bygglovsansökan och anmälan

Prata med dina grannar

Många gånger behöver vi kontakta dina grannar när vi fått in din ansökan. Det är en god idé och underlättar ofta processen om du pratar med dina grannar i ett tidigt skede. 

Kontrollansvarig eller kontrollplan?

I alla ansökningar och anmälningar behövs en kontrollansvarig eller en kontrollplan. Den som är kontrollansvarig är din sakkunnige under projektet och ser till att bygget utförs enligt bygglovet, lagar och regler. Den som är kontrollansvarig måste vara certifierad. Det är bygglovshandläggaren som beslutar om kontrollansvarig krävs.

I enklare ärenden är du själv som sökande (byggherre) ansvarig för att åtgärden utförs korrekt. I ett enklare ärende ska du skicka in en så kallad kontrollplan med din ansökan eller anmälan.

I kontrollplanen anger du själv de punkter som behöver kontrolleras. Du kan också använda våra exempel som underlag. Där ser du förslag på kontrollpunkter för olika typer av åtgärder.

När startbesked har beviljats ska du, under arbetets gång, signera de olika kontrollpunkterna och skicka tillbaka planen till oss så att vi vet vad du har kontrollerat.

Så här gör du

Du ska skicka in din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst i självserviceportalen. Tänk på att varje handling/ritning ska vara en egen fil (pdf)

Viktigt med fullständiga handlingar!

Det är först när din ansökan är fullständig som vi kan börja handlägga den. Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda och måttsatta.

Bygglovsansökan och anmälan

Är du osäker? Fråga oss!

Bekräftelse

När din ansökan kommit in till byggnadsnämnden får du en bekräftelse med diarienummer och kontaktuppgifter till din bygglovshandläggare.

Fullständig ansökan

Vi börjar med att bedöma om din ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs för prövningen och att de är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig för komplettering.

Observera att vi inte skickar ut någon påminnelse. Om du inte skickar in kompletteringarna inom tiden som anges, kan ditt ärende bli avvisat eller avgöras i befintligt skick mot en avgift enligt gällande taxa.

Handläggning av ansökan

När din ansökan är fullständig kommer den att handläggas. Vi gör en kontroll av att din ansökan följer de bestämmelser som finns i området

Yttranden från andra

Om din fastighet ligger utanför detaljplan eller om den innebär en avvikelse från de bestämmelser som står i detaljplanen kommer dina grannar ges möjlighet att yttra sig gällande din ansökan. Vi skickar då ut brev till berörda grannar.

Vi kan även behöva yttranden från andra, exempelvis från vatten- och avloppsgranskare, Trafikverket eller regionantikvarien. Detta kan göra att processen förlängs, men deras yttranden är viktiga som underlag för att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning av ärendet.

Hur lång tid får det ta

Enligt plan- och bygglagen ska handläggningen ta max 10 veckor. Tidsfristen för prövning av lov eller förhandsbesked är tio veckor.

Dags för beslut

Handläggaren tar ett beslut eller lämnar ett förslag till beslut. Ansökan kan bli beviljad, avslagen eller avvisad beroende på förutsättningar och inlämnat underlag.

Samtliga beslut medför en kostnad för dig som sökande enligt gällande taxa för byggnadsnämnden.

Om din ansökan beviljas, kommer beslutet att skickas ut till dig med upplysningar om hur du ska gå till väga och om det finns några restriktioner/villkor.

Om din ansökan avslås får du möjlighet att överklaga beslutet. Din handläggare hjälper dig med överklagandet.

Överklaga beslut om bygglov

Om din ansökan avvisas har det inte inkommit tillräckliga handlingar för att ett positivt eller negativt beslut ska kunna fattas. Det är antingen byggnadsnämnden eller handläggaren själv som på delegation fattar beslutet beroende på åtgärd och byggnadsnämndens delegationsordning.

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Om du som sökande eller någon annan överklagar beslutet går det till länsstyrelsen för handläggning och beslut.

Startbesked

Du får inte börja bygga innan beslutet har vunnit laga kraft, om detta inte specificeras i beslutet. Innan du får börja bygga måste du få startbesked. I vissa bygglov och anmälningar får du det direkt i bygglovet. Ibland behövs det ett tekniskt samråd innan du kan få ditt startbesked.

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet går du, en byggnadsinspektör och den som är kontrollansvarig tillsammans igenom hur bygget har projekterats/planerats, hur det ska utföras och av vem. Tekniska handlingar, som exempelvis konstruktionshandlingar, gås igenom.

Samrådets kanske viktigaste punkt handlar om genomgången av ditt förslag till kontrollplan. Kontrollplanen ska fånga kritiska arbetsmoment. Kritiska arbetsmoment är sådana som är svåra att kontrollera i efterhand och som kan få allvarliga konsekvenser om något går fel. Det är alltså viktigt att man har tänkt igenom sitt förslag till kontrollplan innan samrådet.

Besök på byggplatsen

När bygget väl är igång kan du få besök av en byggnadsinspektör. Om och när arbetsplatsbesök ska genomföras bestäms vid det tekniska samrådet. Den som är kontrollansvarig måste närvara och det är bra om du som byggherre också har möjlighet att vara med. Vid besöket kontrollerar miljö- och byggnämnden att kontrollplanen följs och att inget uppenbart strider mot bygglov eller byggregler.

Observera att miljö- och byggnämnden inte är där för att göra regelrätta besiktningar på det utförda arbetet. Kontroller och besiktningar utförs i enlighet med vad som fastställts i kontrollplanen.

Slutsamråd och slutbesked

Innan du får flytta in eller börja använda ditt bygge måste du ha ett slutbesked. För att få slutbesked måste bygglovet ha följts, kontrollplanen ska vara uppfylld och signerad och eventuella villkor i startbeskedet ska vara uppfyllda.

Det vanligaste är att byggnadsnämnden kommer ut på plats och håller ett slutsamråd. Vid slutsamrådet sammanställer den som är kontrollansvarig de handlingar man tidigare har kommit överens om ska lämnas in. Den som är kontrollansvarig ska även lämna ett slututlåtande över hur det har gått med projektet.

Därefter kan byggnadsnämnden ta beslut om slutbesked och det är först då som byggnaden, eller åtgärden, kan få börja användas.

Klart för inflyttning

När byggnadsnämnden har tagit beslut om slutbesked kan byggnaden, eller åtgärden börja användas. 

Denna sida uppdaterades