< >

Efterhandsdebitering

Förändringar i livsmedelslagstiftningen innebär att alla kommuner senast 2024 ska ta betalt efter utförd livsmedelskontroll, istället för att ta betalt i förväg. Skara kommun kommer införa efterhandsdebitering från och med 2024.

Vad innebär det för mig som livsmedelsföretagare?

Tidigare har du betalat en fast årlig avgift i början av året. Avgiften har motsvarat den tid som ska användas för att kontrollera att din verksamhet uppfyller de regler som framgår av livsmedelslagstiftningen. Från och med 2024 kommer du att få en faktura efter genomförd livsmedelskontroll som motsvarar den faktiska tid som miljöenheten lagt ned i handläggningen av kontrollen av din verksamhet. Om ditt företag brukar få minst en livsmedelskontroll varje år kommer den totala årskostnaden att bli ungefär lika stor. Om ditt företag har ett kontrollintervall på vartannat till vart tredje år blir förändringen större. Då kommer du att få betala för hela kontrollen det år kontrollen utförs, medan de andra åren blir betalningsfria. Över tidsperioden blir det ändå ungefär samma kostnad.

Vad betalar jag för?

Offentlig livsmedelskontroll ska betalas av den som är livsmedelsföretagare och kontrollen ska vara 100 % avgiftsfinansierad. Utöver tiden för själva kontrollen omfattas tiden för förberedelser och efterarbete. Efterarbetet tar olika lång tid beroende på hur omfattande kontrollen är och vad som framkom. Förutom rapportskrivning och eventuellt beslut till följd av kontrollen samt dokumentation/diarieföring, kan det också behövas kontakter med andra parter samt granskning av olika dokument. En normal kontroll tar oftast 3- 4 timmar totalt. Om det under kontrollen uppdagas många avvikelser, eller om verksamheten är omfattande, kan dock tiden öka.

Uppföljande kontroll och klagomål

Om allvarliga, omfattande eller återkommande brister upptäcks i verksamheten görs uppföljande kontroll för att följa upp att verksamheten vidtagit åtgärder. Tiden för uppföljande kontroller eller inkomna klagomål som bedöms vara befogade får verksamheten betala extra för, på samma sätt som idag.

Timavgift

Kommunfullmäktige beslutar om kontrollens timavgifter. I den ingår alla de kostnader miljöenheten har för att kunna utföra livsmedelskontroll på sådant sätt som lagstiftningen kräver. Det innefattar allt från personalkostnader, administrativt stöd, lokaler, utrustning, transporter och IT-kostnader samt kontrollens andel av nämndens kostnader. Timavgiften räknas upp årligen enligt Sveriges kommuners prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som offentliggörs i oktober månad året innan höjning.

Denna sida uppdaterades