Fastighetsingenjör Simon Holmgren och chefen för fastighetsservice David Einarsson på platsen för den kommande solelsinvesteringen på Vilanhallens tak. I bakgrunden syns Viktoriaskolan och Teglagården.

< >


Klimatresan fortsätter
- stor solcellsinvestering på Vilan

De senaste åren har utvecklingen av solenergi gått snabbt, både i samhället i stort och i offentliga verksamheter. Skara kommun satsar varje år på olika former av energieffektivisering och investerar också i solcellsanläggningar vilket är ett av kommunens klimatlöften. Kommunen är i framkant med utbyggnaden och framförallt den senaste tekniken.

Det senaste årets fokus på energifrågor och kommunens klimatlöfte om solceller pekar åt ett och samma håll: att installera solpaneler på taken på kommunala fastigheter är ofta en bra idé såväl ur ett ekonomiskt som ett klimatmässigt perspektiv.

- Den här satsningen på solenergi är en del i den gröna omställningen. För att klara framtidens elbehov behöver vi öka den lokala produktionen av el, vilket det här är en del av. Det är viktigt att vi tar tillvara alla möjligheter till lokal produktion av energi och gör det på ett effektivt sätt. Här får vi möjlighet att producera mycket solel i direkt anslutning till en stor förbrukare vilket även är bra för ekonomin, säger ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden Lars Berg ( C ).

Klimatlöfte

Kommunens klimatlöfte innebär att möjligheten till att installera solpaneler ska prövas vid varje nytt byggprojekt. Vid byggnationen av Förskolan Marieberg och Teglagården har solel spelat en viktig roll för att klara energibyggnadskraven. Elen som produceras på Teglagården kommer att användas på flera sätt, exempelvis för att kyla huset och belysa rummen.

Målsättningen är att solceller ska installeras där det är lämpligt på kommunens fastigheter. En stor solcellsanläggning har därför tidigare installerats på Viktoriaskolans tak och nu realiseras planerna på att installera solpaneler även på Vilanhallens tak.

Installation på Vilans fritidsområde

Verksamheterna på Vilans fritidsområde är energikrävande. Hallarna behöver både värmas upp eller kylas ner. Bassänger värms upp och bastuaggregat förbrukar mycket el. Ishallen och badhuset är idag de byggnader i kommunen som använder mest el. Den nya investeringen innebär att solcellspaneler monteras på Vilanhallens tak, som har en stor yta och en bra lutning.

Under gynnsamma timmar kommer ishallen helt drivas av solel och även en del av badhuset. Detta är möjligt eftersom Vilanhallen kommer att kopplas samman med ishallen och badhuset i ett likströmsnät. Med hjälp av en särskild teknik går det också att fasbalansera både ishall och badhus, vilket kommer sänka effekten. Det innebär också att driftkostnaderna för ishallen och badhuset sänks.

Bäst nytta av solpanelerna får kommunen genom att producera el på de byggnader som använder mest el, utan att behöva mata ut på nätet. Nya regler kommer att flytta tunga inmatningstariffer till producenten vilket gör att överproduktion blir mindre lönsam. Den producerade elen kommer att användas helt och hållet i Skaras ishall och badhus, trots att den totala effekten på solcellsanläggningen är på massiva ~260kW. Anläggningen är dubbelt så stor som Viktoriaskolans solcellsinstallation setts i kilowatt.

Projekteringen är klar och byggstarten sker så fort materialet är på plats. Installationen beräknas kunna avslutas under första kvartalet 2024, innan vårens första strålar slår mot panelerna. Kostnaden beräknas till 4,8 miljoner kronor.

Energieffektivisering

Projektet är starkt kopplat till Skaras pågående initiativ för energieffektivisering.

- Detta är en satsning som vi utför med solcellsmedel som tilldelas Förvaltningen för service och teknik årligen. I år och nästa år är det ishallen och badhuset som får del av satsningarna. På så sätt är det naturligt att vi satsar på elproduktion samt energi- och eleffektiviserande åtgärder i just dessa byggnader, säger David Einarsson, chef för fastighetsservice i Skara kommun.

Förutom solceller kommer kommunen att implementera andra kostnadsbesparande åtgärder på Vilanområdet. En förstudie startar upp nu i veckan för att undersöka möjligheten för hetgasåtervinning från kylmaskinen i ishallen. Om de preliminära beräkningarna stämmer kan elanvändningen minska motsvarande flera villors årsanvändning, något som förstudien får utvisa. Dessa åtgärder är också viktiga för att reducera kostnaderna och följa Skaras miljöstrategi och antagna klimatlöften. Och fler åtgärder är på gång.

- Utöver solcellsprojektet planerar vi för att fortsätta optimera ventilationen med en spjällstyrning på Katedralskolan. Vi kommer också att mäta av faserna på fler fastigheter för att få ett grepp om var vi kan minska effekten och reducera fasta kostnader. Dessa åtgärder är praktiska steg mot att uppnå våra klimatmål och bidrar till en mer hållbar framtid för Skara genom minskad energianvändning och sänkta kostnader, säger fastighetsingenjör Simon Holmgren.

Denna sida uppdaterades