Klicka på bilden för att se en mer detaljerad version

< >

Klostergatans södra del

Södra delen av Klostergatan är en del i omgestaltningen av Skaras centrala delar tillsammans med byggnation på kvarteren Stinsen och Plattformen. Tillsammans ska de utgöra en vacker, trygg och stadsmässig helhet.

Projektperiod

14 augusti - december 2023

Etapp 1 (röd färg på skissen): Vecka 33-37

Etapp 2 (blå färg på skissen): Vecka 37-44

Under vecka 50 är målet att parkeringsräcket på västra sidan ska komma upp.

Under våren 2024 färdigställs den gröna gestaltningen med plantering och växtstöd.

Syfte

Att gestalta södra delen av Klostergatan i miljön med de nya kvarteren som skapas, att ge gatan en attraktiv, grön gestaltning och att skapa en trafiksäker lösning för gående och cyklister i området, med en säkrare passage över Vallgatan.

Projektet innebär:

  • Södra delen av Klostergatan: Gatan rätas ut och allt blir i samma nivå men skiljs åt genom olika beläggning. Smågatsten används för körbanan, gång-och cykelytor blir belagda med plattor. Stenläggningens mönster kommer att påminna om Björndammens. 
    Cykelvägen längs Vallgatan blir asfalterad.
  • Vallgatan: Ett upphöjd övergångsställe byggs.
  • Cykelparkering mot stationsområdet. 
  • Grön gestaltning: Nya bäddar och stöd för klängväxter byggs. 

Mål

Att skapa en vacker, trygg och stadsmässig helhet.

Deltagande parter

SKara kommun, Grävtjänst Götene AB

Finansering

Kostnaden beräknas till 4 miljoner kronor.

Beskrivning av nuläget

Södra delen av Klostergatan är en länk för att skapa en sammanhållen miljö i Skaras centrala delar. Tidigare har en stor omgestaltning gjorts kring stationen för öka attraktiviteten och för att skapa två nya kvarter med byggrätter. I samband med byggnationen av kvarteret Stinsen och skapandet av byggrätter för kvarteret Plattformen behöver södra delen av Klostergatan byggas om.

Projektlogg

2023-08-11 Pressmeddelande
2023-08-14 Byggstart för etapp 1. Klostergatan, gång- och cykelväg, cykelgarage
2023-10-09 Byggstart för etapp 2. Upphöjt övergångsställe och förbereda Klostergatans södra utfart mot Vallgatan
2023-12-07 Klosstergatans södra utfart öppnas förtrafik

Frågor och svar

Förändringarna görs för att gatan ska passa in i den nya stadsmiljön med anslutningarna till två nya kvarter.

Gatan ska rätas ut. Det är främst den sydligaste delen av gatan som berörs av förändringarna.


Nej, det är inget fel på gatan. men den kommer att rätas ut och förlängas mot Vallgatan.

Omgestaltningen görs för att gatan delvis får en ny funktion. Den ska passa in i stadsmiljön med två nya kvarter och den ska öka tillgängligheten och trafiksäkerheten till de nya kvarteren som skapas.

Den nya gatubeläggningen och plattsättningen harmoniserar med området kring stationen och ska tillsammans med de nya kvarteren Stinsen och Plattformen skapa en stadsmässig helhet. Den gröna gestaltningen bidrar till attraktiviteten.

Det blir ett tydligare trafikflöde när gatan rätas ut och infarten till parkeringen försvinner.

Miljön på området förbättras eftersom gaturummet anpassas till den nya byggnationen på Stinsen och bildandet av kvarteret Plattformen.

Övergångsstället över Vallgatan för gående och cyklister blir säkrare.

Grön gestaltning handlar om att använda växtlighet som material för att ge form åt en miljö och att öka attraktiviteten. Kläng- och klätterväxter är mycket väl lämpade att använda för att skapa grönska i trånga stadsmiljöer. 

Det ska vara tillgängligt för boende på Stinsen och för leveranser till Ica Munken hela tiden.

På den mindre parkeringen i riktning mot stationsområdet öppnas en tillfällig infart från Järnvägsgatan vid stationen.

Under etapp 1 kan boende på kvarteret Stinsen åka in från Vallgatan via parkeringen bakom ICA.

Under etapp 2 kan boende åka in via Klostergatan, då kommer den att bli dubbelriktad.

När övergångsstället för cyklister och gående görs om kommer ett körfält i taget på Vallgatan att stängas av på arbetsområdet, en vecka totalt.

Cyklister: Gång- och cykelvägen längs Vallgatan påverkas något och det blir en omledning.

Gående: Hänvisas till andra sidan gatan.

Enstaka platser kan försvinna i samband med ombyggnaden.

Den beräknas till 4 miljoner.

Från Skaraborgsgatan kommer man att kunna köra in på Klostergatan precis som idag och parkera till vänster på den mindre parkeringsplatsen. Utfarten blir till Vallgatan.

Det går inte att ta sig in till Ica Munkens parkering från Klostergatan. Enda infarten till Ica Munken blir den som finns från Vallgatan redan idag.

Däremot öppnas Klostergatan för trafik till och från Vallgatan. Det ger större tillgänglighet, särskilt för leveranser som ska till Ica Munken och för boende och verksamma. 

Det är inte tillåtet att köra ut på Skaraborgsgatan från Klostergatan. 


Denna sida uppdaterades