< >


En god hälsa för alla

En av de tre strategiska inriktningarna i Skaras folkhälsostrategi är, Jämlika, jämställda och goda levnadsvanor och livsvillkor, det vill säga en god hälsa för alla. Det innebär att vi ska arbeta för att alla får goda möjligheter till en bra hälsa.

Vi har olika förutsättningar för hälsa och därför behövs olika insatser från samhället för att bidra till en jämlik och jämställd hälsa.

Ojämlikhet i hälsa kan beskrivas som systematiska skillnader i hälsa mellan grupper med olika social position, som till exempel utbildning, inkomst eller yrke. Jämlik hälsa är frånvaron av sådana skillnader. Diskrimineringsgrunderna kön, ålder, födelseland, sexuell läggning och funktionsnedsättning kan också vara orsaker till ojämlikhet i hälsa.

Ofta är människors hälsa sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Detta stegvisa samband kallas för en social gradient i hälsa. Sambandet gör att grupper som är särskilt utsatta jämfört med övriga befolkningen ofta har flera hälsoproblem.

Folkhälsoarbetet syftar till att skapa en god hälsa för alla. Detta kan vi göra på olika sätt och på många ställen i samhället. Ett sätt är att skapa livsmiljöer som ger förutsättningar för rörelse, socialgemenskap och trygghet. Ett annat sätt är att ha ett aktivt föreningsliv som ger gemenskap, aktivitet och inflytande.

Titta gärna på filmen om folkhälsa.

Karin Skagelin
folkhälsostrateg

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades