Stationshuset i Skara år 1900. Det vimlar av folk som väntar på kung Oscar II.

Skara station vid invigningen av linjen Skara-Göteborg den 16 juli 1900.Skara Honoratiores inväntar kungatåget (med Oscar II) från Gössäter på festklädd station.

Gammalt foto på Källeskolan

Källeskolan

< >


När gamla missförstånd blir till sanning – rättelse om arkitekten till Skaras järnvägsstation

I januari 2020 postades en kommentar på kommunens hemsida om vem som har ritat Skaras järnvägsstation. Dagen därpå fick stadsarkitekten ett mejl i samma ämne. Hur ligger det egentligen till?

Någon gång under 1970- eller 1980-talet började det troligen påstås att stockholmsarkitekten Ragnar Östberg (1866-1945) har ritat den järnvägsstation som uppfördes i Skara år 1900. Sedan dess har uppgiften publicerats vid flera tillfällen, både i böcker och i kommunala handlingar.

Faktum är att det saknas källor som styrker att Östberg har ritat järnvägsstationen. Byggnaden nämns inte i Elias Cornells biografi över Östberg (utgiven 1965). Östbergs namn finns inte heller angivet på de originalritningar som förvaras i byggnadsnämndens arkiv. Två fritidsforskare kom istället att, oberoende av varandra, uppmärksamma kommunen på att arkitektens namn förekom i dagspress i samband med att stationsbyggnaden byggdes.

Den 12 februari 1898 stod det att läsa i Stockholms-Tidningen:

"Ett ståtligt stationshus uppföres för närvarande i Skara för Lidköping-Skara-Stenstorps och Lidköping-Håkantorps järnvägars räkning efter ritningar af arkitekten Carl Österman i Stockholm".

Den 30 september året därpå omskrevs stationshuset av Folk-Tidningen:

"Jämfördt med det oansenliga trähus, som var dess företrädare å samma plats, ter sig denna byggnad nästan slottslik. Det var äfven nödvändigt att, sedan Skara blifvit en järnvägsknut af betydenhet, göra dess station fullt värdig sitt ändamål. Liksom bangården är en af de mest vidsträckta och bekvämaste i Sverige, är också dess stationsbyggnad en af de prydligaste af de vid enskild järnväg belägna. Byggnaden, som är uppförd av byggmästaren O. Dahlberg härstädes efter ritningar af arkitekten Carl Österman i Stockholm, påbörjades i januari 1899. Materialet är fogstruket tegel, försedt med ornamenter. Stilen är tilltalande. Den erinar, som synes, rätt mycket om gammal dansk stil i synnerhet genom det tunga trapptornet vid hvarje gavel."

Den faktiske arkitekten till Skaras järnvägsstation är därmed Carl Österman (1859-1938).
Det är sedan tidigare känt att Carl Österman även har ritat andra byggnader i Skara, så som Muhrska palatset (Gunnar Wennerbergsgatan 9) och Källeskolan.

Det är möjligt att den felaktiga uppgiften om stationsbyggnadens arkitekt en gång uppstod därför att namnet Österman påminner om den mer välkände och samtida arkitekten Östberg. Det är också möjligt att uppgiften kunde leva vidare utan att granskas närmare därför att Ragnar Östbergs namn medförde ett visst mått av stolthet i Skara. Östberg, som ritade Stockholms stadshus 1923, är än idag en internationellt erkänd arkitekt.

Arkitekt Per Niklasson, en av de två fritidsforskarna, medverkar i Järnvägsmuseets årsbok Spår 2021. Där skriver Niklasson om byggnader vid Västergötland-Göteborgs järnväg (VGJ), utmed linjen mellan Skara och Göteborg, och nämner bland annat stationshuset i Skara och dess faktiske arkitekt Österman.

Ragnar Östbergs namn har även nämnts i samband med Albano-huset på Malmgatan 9 i Skara. Även i detta fall saknas källor som styrker att han har ritat byggnaden. Vem antar utmaningen att lösa den gåtan?

Spår 2021 kan köpas från Järnvägsmusei Vänner Länk till annan webbplats.

Axel Demker
stadsantikvarie

Järnvägshuset med massor av människor.

Skara station vid invigningen av linjen Skara-Göteborg den 16 juli 1900.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades