< >

Avgift för barnomsorg

 

Det är hushållets skattepliktiga inkomster per månad som är avgiftsgrundande för barnomsorgsavgiften. För att få fram genomsnittlig månadsinkomst delar du din årsinkomst med tolv.

Kom ihåg att även semesterersättning och ob-tillägg är exempel på skattepliktiga inkomster. Inkomster från andra länder är också avgiftsgrundande, oavsett i vilket land de beskattas.

Om du är osäker på hur mycket du tjänar, kan du prata med med den/de som betalar ut din lön.

Den inkomst som du anmäler till oss kommer att jämföras med din fastställda årsinkomst hos Skatteverket. Detta görs med två års fördröjning eftersom det är då Skatteverkets uppgifter finns tillgängliga.

Avgiftskontroll

Du betalar för barnets placering och inte för det antal timmar som du lämnar det på förskolan/fritidshemmet.

Familjens yngsta placerade barn räknas som "barn 1", det näst yngsta som "barn 2" och så vidare.

Förskola 2023

Barn 1: 3% av inkomsten men högst 1645 kronor/månad
Barn 2: 2% av inkomsten men högst 1097 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 548 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Fritidshem 2023

Barn 1: 2% av inkomsten men högst 1097 kronor/månad
Barn 2: 1% av inkomsten men högst 548 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 548 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Under 2023 är maxtaxebeloppet 54 830 kronor per månad.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 72 att inkomsttaket för maxtaxan ska indexregleras årligen.

Avgift "enstaka dagar"

Om du bara har behov av fritids ibland kan du använda dig av det vi kallar för "fritids enstaka dagar". Avgiften är 100 kronor per dag och barn men den högsta avgiften per månad och familj följer ordinarie fritidshemstaxa.

Inkomstanmälan

Inkomsten anmäler du via Självserviceportalen, Edlevos app eller på avsedd blankett. Om vi inte får in någon inkomstanmälan kommer avgiften att faktureras utifrån aktuell maxtaxa. När det finns en registrerad inkomst beräknar vi avgiften på den (även om den är gammal) tills vi fått in en inkomständring.

Inkomstgrundare

Som inkomstgrundare på en barnomsorgsplacering har du gemensamt betalningsansvar för barnomsorgsavgiften. Du ska anmäla och uppdatera din inkomst till oss och informera oss om annat som vi behöver för att avgiften ska kunna faktureras rätt. Exempel på sådana uppgifter är schema och ändrade familjeförhållande med mera.

Om du är sammanboende eller gift ska du anmäla båda som inkomstgrundare, även om barnet inte är gemensamt.

Fakturamottagare

Den som står som fakturamottagare på en barnomsorgsplacering är ytterst ansvarig för den. Det innebär att kommunen, om det blir en justering i samband med avgiftskontrollen kommer att skicka fakturan/utbetalningen till fakturamottagaren. Det är därför viktigt att du kontrollerar att den andra inkomstgrundaren i ditt hushåll har registrerat sin inkomst och att den stämmer. 

Kommunen delar inte upp beloppet mellan dem som stått som inkomstgrundare på placeringen under kontrollåret. Det är därför viktigt att fakturamottagaren kontrollerar löpande att uppgifterna som finns registrerade stämmer. 

Vill du ändra fakturamottagare anmäler du det på avsedd blankett. Den nya fakturamottagarens underskrift krävs.

Växelvis boende

Föräldrar som inte bor tillsammans ska ha var sin placering utifrån sitt eget behov av barnomsorg. Avgiften beräknas då utifrån respektive hushålls inkomst med procentuell fördelning av inkomsten i de fall maxtaxa uppnås.

Avgiften faktureras 12 månader per år (även när barnet är ledigt). Du betalar för platsen och inte för det antal timmar du lämnar barnet. Fakturan avser innevarande månad och ska vara betald den sista vardagen i varje månad. Om avgiften inte betalas i tid har kommunen rätt att avsluta barnomsorgsplaceringen.

Om första och sista vistelsemånad inte är en hel månad, debiterar vi avgiften med 1/30 per dag för den del som barnet har varit placerat.

Så här kan du få din faktura

  • Kivra
  • E-faktura - anmäl via din bank
  • Via brev

Om ditt barn är sjukt mer än en vecka kan du få avgiften reducerad. Från och med dag åtta görs ett avdrag med 1/30 av månadsavgiften för varje frånvarodag. 

Om barnet har en frånvaroperiod och sedan insjuknar i samma sjukdom inom fem dagar igen, får du avdrag från avgiften utan någon karens.

Anmälan om avdrag på grund av sjukdom ska du göra på avsedd blankett.
Du fyller i de dagar som barnet har varit hemma från förskolan/fritidshemmet och lämnar sedan blanketten till någon av personalen som kontrollerar uppgifterna, undertecknar blanketten och skickar den till barn- och utbildningskontoret för handläggning.

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har det rätt till allmän förskola.

Den allmänna förskolan innebär att barnet har rätt till avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i förskola 525 timmar per läsår. De timmarna fördelas på 15 timmar per vecka. Tiderna för allmän förskola är tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30.

Det innebär att du, om du lämnar mellan klockan 8.30-11.30 varje vardag, inte betalar någon barnomsorgsavgift under grundskolans terminer.

Om du lämnar ditt barn på andra tider får du istället ett avdrag på avgiften. Då betalar du 65 % av ordinarie avgift under grundskolans terminer.

Allmän förskola följer skolans läsår så under jul- och sommarlov betalar alla enligt ordinarie taxa (även om barnet är ledigt).

Allmän förskola

Den inkomstuppgift som du lämnar till oss kommer att jämföras med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket. Denna inkomstjämförelse är retroaktiv och görs med två års fördröjning, eftersom det är först då som Skatteverkets uppgifter finns tillgängliga.

Andra eventuella fel som uppstått under kontrollåret kommer också justeras. Exempel på sådana fel är schema och/eller familjeförhållanden som ändrats.

Ett hushåll som betalat för mycket avgift får tillbaka pengar, medan de som betalat för lite får en faktura att betala. 

Inkomstjämförelse

Denna sida uppdaterades