< >

Bidrag och ansökningar

Taxor och avgifter hittar ni i högermenyn

I högermenyn under information kan ni ladda ner Skara kommuns bidragsregler för föreningsstöd samt att varje bidrag är länkat till vårt nya webbaserade ansökningsprogram. Dock ej ansökan om Startbidrag. I högermenyn hittar du en blankett som kan skrivas ut och sändas med bilagor till adress nedan. Ni kan gärna maila in er ansökan om startbidrag.
E-post: kultur.fritid@skara.se

Kultur- och fritidsnämnden
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara


Har ni frågor hittar ni kontaktpersoner i högerspalten 

Ansökningsdatum att lägga på minnet:
Grundbidrag, samverkansavtal och hyresbidrag för alla föreningar ansöks senast 15 maj
Lokalt aktivitetsstöd 25 februari samt 25 augusti

Kultur- och fritidsnämnden antog nya regler gällande föreningsstöd till föreningar i Skara kommun 2019-04-25 och börjar gälla från och med 2020-01-01

Kultur- och fritidsnämnden fördelar följande stöd enligt riktlinjerna

Bidragen är fördelade enligt följande kategorier:

 • Idrotts- och ungdomsföreningar
 • Kultur- och fritidsföreningar
 • Lokalsamhällets övriga organisationer (Hembygds- och bygdegårdsföreningar)
 • Studieförbund och SISU Idrottsutbildarna

Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål.

Mål, direktiv och riktlinjer

Kultur- och fritidsenheten i Skara erbjuder verksamhet av hög kvalitet till kommunens invånare och har en väl utvecklad tillgänglighet till egna anläggningar. Alla människor och grupper ska ha möjlighet att utöva och uppleva kultur- och fritidsaktiviteter i Skara.

Föreningar kan ansöka om att bli bidragsgodkända. En bidragsgodkänd förening kan söka föreningsbidrag utefter kommunens bidragsregler och kan hyra kommunens anläggningar till kommunal taxa.

Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Målsättningen med kultur- och fritidsnämndens bidrag till föreningar är att främja och inspirera:

 • föreningsverksamhet vars syfte är att bidra till ökad livskvalitet, friskvård och fysisk aktivitet
 • föreningsverksamhet där kulturen möjliggör deltagande, delaktighet och upplevelser för att berika invånarna i Skara kommun
 • ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen
 • barn och ungdomars möjligheter till ett fritt och allsidigt val utifrån egna intressen och värderingar
 • föreningsverksamhet som motverkar drogmissbruk, våld, kränkning, rasism och utslagning inom föreningslivet
 • mångfald och jämställdhet inom föreningslivet och dess verksamhet
 • generationsövergripande föreningsverksamhet
 • föreningsverksamhet som erbjuder verksamhet så att personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor som övriga invånare i Skara
 • föreningar som vårdar och brukar kulturarvet

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om avsteg från generella regler för de olika bidrag

Du hittar våra bidragsregler samt ansökningsblanketter i högermenyn.


Denna sida uppdaterades