< >

Demens

Teamet för demens, missbruk och psykisk ohälsa. Vår målsättning är att möta individen i tidigt skede i sjukdomen för att kunna erbjuda stöd och hjälp i dennes närmiljö - i sitt eget hem.

Vi finns för alla som innefattas i dessa grupper och samverkar med andra vårdgivare och andra delar i kommunen, till exempel anhörigstöd. Allt för individens bästa.

Vad är kognitiv svikt/demens?

Det är ett samlingsbegrepp för olika sjukdomar. Det finns flera olika demenssjukdomar, de vanligaste är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens men det finns cirka 100 olika demensdiagnoser. All glömska är dock inte demens. Därför är det av största vikt att utreda symtom på kognitiv svikt.

Vad är symtom på kognitiv svikt?

  • Försämrat minne
  • Nedsatt förmåga att planera och genomföra vardagliga sysslor
  • Nedsatt språkförmåga
  • Förändrad tidsuppfattning
  • Försämrad orienteringsförmåga
  • Oro, nedstämdhet och beteendeförändringar

Vart vänder jag mig om jag eller någon i min närhet uppvisar tecken?

Då vänder du dig till den vårdcentral där du eller den person som uppvisar symtom är listad. Där genomförs en basal demensutredning som innefattar; provtagning, anamnes (sjukdomshistoria, aktuella läkemedel m.m.), intervju av anhörig, bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga, läkarundersökning av fysiska och psykiska funktioner, kognitiva tester samt röntgen av hjärnan. Många olika personer på vårdcentralen hjälps åt för att få en så bra bild som möjligt.

Vad händer när demensdiagnosen finns?

Den enhet som har gett diagnosen demens ser till att kommunen får kännedom om personen med demensdiagnos via ett digitalt verktyg som primärvård, sjukhus och kommun arbetar i. Detta kallas för informationsöverföring och görs endast om det ges samtycke till en sådan överföring. Dessutom finns det riktlinjer som rekommenderar en uppföljning minst en gång varje år. En uppföljning på läkemedelsbehandling samt sjukdomens förlopp.

Vad händer när kommunen får information om en person med demens?

Biståndshandläggare och personer i ett team bestående av demensundersköterska/ skötare, demenssamordnande sjuksköterska samt kommunens rehabpersonal får till sig informationen och strävar efter att göra ett första hembesök. Vid ett sådant besök lämnas information om vad kommunen har att erbjuda.

Vad kan kommunen erbjuda?

Skara Kommun kan erbjuda följande:

  • Anhörigstöd (enskilda samtal, samtal i grupp, föreläsningar med mera).
  • Hälso-och sjukvårdspersonal (hjälpmedel, läkemedelshantering, omläggning, provtagning, sjukgymnastik)
  • Biståndshandläggare (beslutar om hemtjänst, avlösning, dagverksamhet och särskilt boende med mera).

Hur gör man för att få hjälp i hemmet?

Ta kontakt med biståndshandläggaren för de tjänster som står ovan. För hjälp med det som kommunens hälso- och sjukvårdspersonal erbjuder vänd dig i första hand till vårdcentralen som kontaktar kommunen. Demenssamordnande sjuksköterska och anhörigstödet kan kontaktas direkt via telefon och kan guida dig vidare eller hjälpa till med kontakt.

Varför vill kommunen komma på ett hembesök snabbt inpå att det finns en demensdiagnos?

All forskning visar på att insatser som kommer in tidigt i sjukdomen gör att förmågor kan bevaras längre samt att de hjälpmedel som finns till stöd har större effekt om de kan användas innan symtomen på sjukdomen förvärras så det är svårt med ny information. Vid första hembesöket kan man också ansöka om insatser i hemmet. Det är värdefullt om anhöriga har möjlighet att delta vid ett sådant besök då det kan vara mycket information att ta till sig.

Se gärna mer information om hur vi i Skara arbetar inom området demens.

Anhorig till någon med demens

Anhörig till någon med psyksik ohälsa


Denna sida uppdaterades