< >

Hälso- och sjukvård

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för hemsjukvård upp till och med sjuksköterskenivå.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen och Västra Götalandsregionen samarbetar genom avtal om vad som är kommunal hälso- och sjukvård och vad som är regionens hälso- och sjukvårdsansvar.

Den kommunala hälso- och sjukvården innefattar vård, omvårdnad, rehabilitering och hjälpmedel.

När dina bedömda behov av kommunal hälso- och sjukvård inte längre finns avslutas den kommunala hälso- och sjukvården och fortsatt vård sker på din vårdcentral eller på en öppen mottagning på sjukhuset. Uppföljning av behoven sker fortlöpande under hemsjukvårdperioden.

Vem utför kommunal hälso- och sjukvård?

Det är legitimerad personal som utför den kommunala hälso- och sjukvården.

I verksamheten arbetar även omvårdnadspersonal som på uppdrag av legitimerad personal utför vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Samarbete med läkare och andra aktörer i vården

Efter samtycke från dig samarbetar vi med läkare från vårdcentralen. Om behov uppstår kan hemsjukvårdsläkare och sjuksköterska göra ett hembesök hos dig.

Vid behov och efter ditt samtycke kan även samarbete ske med andra personer som är delaktiga i din vård. Det kan till exempel vara specialistläkare, specialistsjuksköterska.

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning (nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Du kan få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvårdsinsatser under lång tid. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnaster/fysioterapeuter eller omvårdnadspersonal.

Det finns ingen åldersgräns för att få hemsjukvård. Hemsjukvård är tillgänglig dygnet runt. Sjuksköterskan arbetar även i nära samarbete med läkare och kan fungera som en länk mellan dig och din läkare.

Vart vänder jag mig för att få hjälp?

Upplever du att du har behov av hemsjukvård ska du vända dig till din vårdcentral. Om personalen där anser att du behöver hemsjukvård kontaktar de kommunen. 

Du som har sjukvård i hemmet kan nå sjuksköterska via det telefonnummer som du har fått eller ringa via kommunens växel.

Hemsjukvård efter sjukhusvistelse

Om du vårdats på sjukhus en tid kan du kanske behöva hjälp och stöd när du kommer hem. I dessa fall tar sjukhuset kontakt med kommunen för att genomföra en samordnad individuell vårdplanering (SIP), så att du efter utskrivning får det stöd och den hjälp du behöver för att känna dig trygg hemma. Det kan gälla till exempel hjälpmedel, rehabilitering, hemtjänst eller hemsjukvård. I planeringen deltar du, kommunens hemplaneringsteam och sjukhuspersonal. Vi försöker så långt det är möjligt tillgodose just dina önskemål. Vi vill att du och dina närstående ska vara delaktiga i din vård. Anhöriga eller närstående kan vara med vid vårdplaneringen om du önskar det.

Kostnad

Du betalar en avgift per månad. Kostnaden är samma varje månad om man har hälso- och sjukvårdsinsatser oavsett hur många tillfällen man har.

Vårdcentraler i Skara kommun

Västra Götalandsregionen ansvarar för vårdcentralerna som finns i Skara kommun.

Vårdcentralen Vilan Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades