< >

Lex Sarah och Lex Maria 

Lex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service och till vissa funktionshindrade. Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska:

  • anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som driver verksamheten
  • den som driver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
  • den som driver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som driver verksamheten. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som driver verksamheten. Den anställde ska inte rapportera missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats.

När den som driver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska det rapporterade utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som driver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.

Enskilda, anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) och allmänheten kan inte göra en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Vill du framföra klagomål så vänder du dig till vår synpunktshantering eller till ansvarig chef för verksamheten/enheten.

Enskilda kan även vända sig direkt till Inspektioneen för vård och omsorg, IVO när det rör sig om att tipsa om missförhållanden eller att anmälda klagomål. 

Barn och unga som av socialtjänsten är placerade för vård utanför det egna hemmet kan vid missförhållanden kontakta Inspektionen för vård och omsorg på telefonnummer 020-120 06 06.

Synpunktshantering

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats.

Lex Maria

Lex Maria gäller inom lagstiftningen för kommunal hälso- och sjukvård.

Verksamheten inom hälso- och sjukvård är komplex och i vissa fall riskfylld. Ibland uppkommer skador trots förebyggande arbete. Sådana avvikelser kan ha ett samband med den medicinska behandlingen, men kan även bero på mänskligt handlande, teknik, organisation eller brister i samverkan.

En avvikelse är en händelse man inte förväntat sig och som medfört eller kunnat medföra skada för en patient.

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla avvikelser till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS). Även patienter och närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) kan framföra klagomål på vården

Vårdgivaren ska göra en egen utredning vid alla typer av vårdskador. Det ska de också göra om det fanns en risk för en vårdskada (lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården). I utredningen ska det bland annat framgå vad verksamheten tänker göra eller redan har gjort för att något liknande inte ska hända igen. Hur stor och omfattande utredningen ska vara beror på vad som har hänt och hur allvarlig händelsen var.

Vid allvarliga vårdskador eller vid händelser där det fanns en risk för en allvarlig vårdskada ska utredningen vara mer omfattande. Då måste också vårdgivaren anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En sådan anmälan kallas för en lex Maria-anmälan. Den utredning som har gjorts ska skickas till IVO tillsammans med anmälan.

Anledningen till att bestämmelserna finns är framför allt för att sjukvården ska dra lärdom av de misstag som sker. På så sätt vill man förhindra att andra skadas inom vården.

Ett annat syfte är att du som patient ska få klarhet i varför en vårdskada har uppstått.

IVO analyserar anmälningarna om fel och brister från sjukvården i hela Sverige. Sedan kan de skicka ut rekommendationer till vårdgivaren för att förebygga att liknande händelser sker igen.

Börja med att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i Skara kommun om du är missnöjd med din vård.

Du kan också kontakta patientnämnden . De kan ge stöd och hjälpa dig med hur du kan gå vidare.

Du kan kontakta IVO direkt om du har varit med om något som du tycker har medfört en vårdskada. Det är dock bara vårdgivaren som kan göra en lex Maria-anmälan, men du kan lämna tips och anmäla klagomål.

Patientnämnden Länk till annan webbplats.

IVO direkt Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades