< >

Lex Sarah och Lex Maria 

Lex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska

  • anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som driver verksamheten
  • den som driver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
  • den som driver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)länk till annan webbplats.

Anställda rapporterar till den som driver verksamheten

Anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som driver verksamheten. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som driver verksamheten. Den anställde ska inte rapportera missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg.

Den som driver verksamheten utreder, avhjälper och anmäler

När den som driver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska det rapporterade utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som driver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.

Vill du klaga på socialtjänsten och LSS?

Enskilda, anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) och allmänheten kan inte göra en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Vill du framföra klagomål så vänder du dig till vår synpunktshantering eller till ansvarig chef för verksamheten/enheten. Enskilda kan även vända sig direkt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)länk till annan webbplats när det rör sig om att tipsa om missförhållanden eller att anmälda klagomål. 

Barn och unga som av socialtjänsten är placerade för vård utanför det egna hemmet kan vid missförhållanden kontakta Inspektionen för vård och omsorg på telefonnummer 020-120 06 06.

Lex Maria

Kommunal hälso- och sjukvård

Verksamheten inom hälso- och sjukvård är komplex och i vissa fall riskfylld. Ibland uppkommer skador trots förebyggande arbete. Sådana avvikelser kan ha ett samband med den medicinska behandlingen, men kan även bero på mänskligt handlande, teknik, organisation eller brister i samverkan.

Alla avvikelser ska anmälas

En avvikelse är en händelse man inte förväntat sig och som medfört eller kunnat medföra skada för en patient. All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla avvikelser till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS). Även patienter och närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) kan framföra klagomål på vården.

Alla vårdskador ska utredas

Vårdgivaren ska göra en egen utredning vid alla typer av vårdskador. Det ska de också göra om det fanns en risk för en vårdskada (lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården). I utredningen ska det bland annat framgå vad verksamheten tänker göra eller redan har gjort för att något liknande inte ska hända igen. Hur stor och omfattande utredningen ska vara beror på vad som har hänt och hur allvarlig händelsen var.

Allvarliga vårdskador ska anmälas enligt lex Maria

Vid allvarliga vårdskador eller vid händelser där det fanns en risk för en allvarlig vårdskada ska utredningen vara mer omfattande. Då måste också vårdgivaren anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En sådan anmälan kallas för en lex Maria-anmälan. Den utredning som har gjorts ska skickas till IVO tillsammans med anmälan.

Vården ska lära av misstagen

Anledningen till att bestämmelserna finns är framför allt för att sjukvården ska dra lärdom av de misstag som sker. På så sätt vill man förhindra att andra skadas inom vården.

Ett annat syfte är att du som patient ska få klarhet i varför en vårdskada har uppstått.

IVO analyserar anmälningarna om fel och brister från sjukvården i hela Sverige. Sedan kan de skicka ut rekommendationer till vårdgivaren för att förebygga att liknande händelser sker igen.

Om du är missnöjd med din vård

Börja med att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i Skara kommun om du är missnöjd med din vård.

Du kan också kontakta patientnämnden. De kan ge stöd och hjälpa dig med hur du kan gå vidare.

Du kan kontakta IVO direktlänk till annan webbplats om du har varit med om något som du tycker har medfört en vårdskada. Det är dock bara vårdgivaren som kan göra en lex Maria-anmälan, men du kan lämna tips och anmäla klagomål..


Denna sida uppdaterades 2020-04-01

Dela: