< >

Stöd och hjälp

Du som har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och ta aktiv del i samhället.

Du ansöker hos LSS-handläggaren som utreder ditt behov och beslutar om insatsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)..

Insatser inom LSS

Du som har en bestående och omfattande funktionsnedsättning och inte fyllt 65 år kan ansöka om personlig assistans. 

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter. Tyngdpunkten ligger på ett rehabiliterande/habiliterande arbetssätt och att du har stort inflytande över din vardag

För att ha rätt till personlig assistans behöver du uppfylla någon av de så kallade personkretsarna i LSS-lagstiftningen:

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättnig efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Personlig assistans ansöker du om hos en LSS-handläggare. Insatsen personlig assistans beslutas utifrån Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om assistansersättning (LASS). LASS handläggs enbart av Försäkringskassan.

Att välja kommunen som assistansutförare innebär att kommunen svarar för bland annat:

 • rekrytering av assistenter
 • anställning av assistenter
 • lönesättning
 • arbetsledning
 • schemaläggning
 • arbetsplatsmöten
 • fortbildning
 • åtgärder för att tillgodose kraven på arbetsmiljön

Vill du få mer information är du välkommen att kontakta LSS-handläggare.

Du ansöker om personlig assistans hos en LSS-handläggare. Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Du kan beviljas ledsagare enligt LSS om du behöver hjälp med att ta dig från ditt hem och till aktiviteter.

Exempel på ledsagning: besöka badhus, vistas i naturen, rida eller andra träning- och intresseaktiviteter.

En ledsagare är anställd av kommunen och följer med dig hela vägen hemifrån, till aktiviteten och tillbaka hem igen. En ledsagare kan hjälpa dig om du behöver stöttning vid toalettbesök, när du äter eller med att förflytta dig under tiden du är ute.

Ledsagningen ska utformas så att den stärker dig i att leva ett självständigt liv och anpassas individuellt efter dina behov.

Du ansöker om ledsagarservice hos en LSS-handläggare. Länk till annan webbplats.

Du kan beviljas kontaktperson enligt LSS om du saknar vänner eller människor att umgås med utöver dina närmsta. En kontaktperson är en person som kan hjälpa dig att komma ut och göra roliga saker på din fritid. En kontaktperson är inte personal utan en medmänniska och vän.

Du ansöker om kontaktperson hos en LSS-handläggare. Länk till annan webbplats.

Avlösare i hemmet innebär att en person tillfälligt tar över omvårdnaden från anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) eller andra närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till).

Syftet med insatsen är att avlasta familjemedlemmar, så att de får möjlighet till vila. De får också möjlighet att gå på egna fritidsaktiviteter.

Du ansöker om avlösaservice i hemmet hos en LSS-handläggare. Länk till annan webbplats.

För barnen och ungdomarna innebär korttidsvistelsen miljöombyte, stimulans och möjlighet till att knyta kamratskap. Korttidsvistelsen i Skara heter Bumerangen.

Korttidsvistelsen mål:

 • Komplettering till hemmet
 • Klara aktiviteter i det dagliga livet
 • Uppmuntra till nyfikenhet att prova nya saker
 • Få utvecklas efter egen takt
 • Få sociala erfarenheter, till exempel åka på utflykter och gå på bio
 • Ungdomarna får träna till eget boende
 • Föräldrar och anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) får avlastning och avkoppling.

På Bumerangen får alla vara med och bestämma efter egen förmåga. Inriktningen och arbetssättet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt.

Vad kostar det?
Att vara på Bumerangen kostar ingenting, men du som anhörig betalar för den mat som ditt barn äter. Vid utflykter och aktiviteter betalar du som anhörig.
Det är viktigt att du som anhörig får vara med och påverka hur ditt barn har det på Bumerangen.

Välkommen att höra av dig med frågor, upplysningar och synpunkter till oss.
Du ansöker om korttidsvistelse hos en LSS-handläggare.

Du ansöker om korttidsvistelse utanför det egna hemmet hos en LSS-handläggare. Länk till annan webbplats.

Ungdomar över 12 år kan få korttidstillsyn på Bumerangen före och efter skolans slut, samt vid lov. Korttidstillsyn är till för ungdomar vars föräldrar arbetar eller studerar.

Föräldrar som har en ungdom med funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn tills ungdomen tar studenten. Funktionsnedsättning kan innebära att ha nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Målet med korttidstillsyn är att:

 • hjälpa ungdomarna att utvecklas efter egen takt
  uppmuntra till nyfikenhet att prova nya saker
 • klara aktiviteter i det dagliga livet
 • få en rolig vistelse och knyta kamratskap
 • att få sociala erfarenheter

På Bumerangen får alla vara med och bestämma efter egen förmåga. Inriktningen och arbetssättet bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt.

Vad kostar det?

Att vara på Bumerangen kostar ingenting, men du som anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) betalar för den maten som din ungdom äter. Vid utflykter och aktiviteter betalar du som anhörig.

Det är viktigt att du som anhörig får vara med och påverka hur ditt barn har det på Bumerangen.

Välkommen att höra av dig med frågor, upplysningar och synpunkter till oss.

Du ansöker om korttidstillsyn för skolungdom över tolv år hos en LSS-handläggare. Länk till annan webbplats.

Barn som har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt  kan behöva bo utanför föräldrahemmet av olika orsaker. 

I LSS finns två olika boendeformer:

 • familjehem 
 • bostad med särskild service för barn.

Insatserna omfattar omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Omvårdnad innebär att barnet,ungdomen får det stöd och den hjälp som behövs i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.

Du ansöker om boende för barn och ungdom hos en LSS-handläggare.

I Skara finns sex boenden för personer som har en funktionsnedsättning. 

Vår målsättning är att alla som bor på boendena ska kunna leva som andra, känna trygghet och ha ett gott liv.

Vill du ansöka om boende gör du det hos LSS-handläggaren som utreder ditt behov och beslutar om insatsen.

Boende för vuxna

Verksamheten arbetar med daglig verksamhet och sysselsättning som är anpassad och utvecklande för varje individ.

Våra samordnare hjälper till att hitta en meningsfull sysselsättning.
Det kan handla om något i kommunens egen verksamhet så som caféverksamhet eller konstnärlig och skapande verksamhet.

Det kan även vara så att vi söker efter en praktikplats hos företag eller föreningar.

Vill du ansöka om arbete eller sysselsättning gör du det hos LSS-handläggaren som utreder ditt behov och beslutar om insatsen.

Arbete och sysselsättning

Övrigt stöd

 

Syn- och hörselinstruktören är anställd inom kommunen för att hjälpa syn- och hörselskadade i alla åldrar.

Syn- och hörselinstruktör

Tillgång till sysselsättning bidrar till ökad självkänsla och livskvalitet

Sysselsättningssamordnare

Om du har bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Åtgärden ska bedömas vara nödvändig utifrån funktionshindret. Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv i din bostad. Bidraget lämnas inte under tillfälligt sjukdomstillstånd eller en rehabiliteringsperiod.

Bostadsanpassning

Denna sida uppdaterades