< >

Hur går en utredning till?

När vi får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten (omsorgsnämnden) skyldig att försöka se till att barnet får hjälp. Behovet kan redan i en första kontakt vara uppenbart. Ibland kan behovet vara svårare att bedöma och socialtjänsten måste då göra en mer omfattande utredning. Denna utredningsskyldighet beskrivs i 11 kap 2 § i socialtjänstlagen.

För att kunna besluta om en insats görs en utredning för att bedöma behovet av insats. En utredning kan vara mycket enkel och bestå i ett samtal med förälder och barn. Den kan vara betydligt mera komplicerad och omfatta kontakter med till exempel släkt, skola/barnomsorg, fritidsverksamhet och polis. Hur omfattande utredningen blir beror huvudsakligen på anmälans art eller på vad som kommer fram under utredningens gång. Om det från början står klart att ingen insats behövs gör vi ingen utredning.

En utredning ska vara klar inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängning. Föräldrarna och barnet, om det fyllt femton år, ska läsa den färdiga utredningen. De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och få dem antecknade.

Missnöjd med beslutet?

Om du är missnöjd med ett beslut som gäller dig så kan du överklaga beslutet.

Överklaga beslutet


Denna sida uppdaterades