< >

Frivillighet eller tvång

Socialtjänsten vill hitta samarbete med de familjer vi möter och att vi gemensamt kommer överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva.

Det kan vara fråga om:

  • stödkontakt med socialsekreterare
  • familjebehandling
  • kontaktperson
  • kontaktfamilj (familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående)
  • vård och behandling i familjehem eller på institution

Socialtjänsten kan komma fram till att ett barn behöver vård utanför det egna hemmet. Om vårdnadshavaren (förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn) eller barnet självt, om det fyllt 15 år, inte vill detta så kan omsorgsnämnden ansöka om vård hos förvaltningsrätten. Vård utan vårdnadshavarens medgivande beslutas av domstol med stöd av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Domstolen kan besluta om vård om det finns en påtaglig risk att barnets/ungdomens hälsa och utveckling skadas på grund av barnets hemmiljö eller ungdomens egna beteende. Vid en sådan domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde, som oftast är advokat.

Denna sida uppdaterades