Nyhetsbild på Tina och David

Lärarna Tina Åkegård och David Nordqvist kommer matematiksatsningen.

< >


Skara satsar långsiktigt på matematikundervisning

Skara kommun gör en stor och flerårig satsning på matematikundervisningen. Det är en följd av att allt fler elever har utmaningar med ämnet matematik, såväl i Skara som på nationell nivå. Satsningen kommer fokusera på och öka kontinuiteten kring de delar inom matematiken som är bärande för fortsatta och fördjupade matematikkunskaper. Satsningen stöds av ledande forskare inom ämnet.

Utvecklingsarbetet startar till hösten och omfattar förskoleklass till och med gymnasiet. Målet är att det ska hjälpa elever att utveckla sina matematiska förmågor och på sikt höja kunskapsresultaten.

- Måluppfyllelsen i matematik i Skara, liksom i Sverige, är anmärkningsvärt låg och trenden går tyvärr fortsatt åt fel håll. Vi behöver ta det på allvar och agera kraftfullt. Därför är det glädjande att vi nu har möjlighet att göra en strukturerad och långsiktig satsning med tydlig akademisk förankring, konstaterar förvaltningschef/skolchef Elin Liljebäck Nilsson.

Lärarna Tina Åkegård och David Nordqvist ska leda satsningen vilken präglas av ett tillsammansarbete med undervisande lärare och gemensamt sikte på förbättring.

- Alla mattelärare är hjältar, de gör så mycket bra för eleverna men vi har alla olika bitar som vi kan bidra med för att utveckla arbetet. Det finns viss matematik som är viktigare än annan matematik som vi vill underlätta för vidare matematikstudier. Den matematiken ska vi tillsammans ta fram och se till att eleverna får arbeta mer med, säger Tina Åkegård.

Godkänt betyg i matematik i årskurs 9 är en förutsättning för att nå gymnasiebehörighet och senare för behörighet till fortsatta eftergymnasiala studier. Matematik är även ett så kallat indikatorämne. Det innebär att elever med utmaningar i matematik många gånger har eller får utmaningar i fler ämnen. Att inte lyckas i matematiken har också visat sig ha påverkan på elevers självbild. Satsningen på matematikundervisning som gör att fler elever når längre kan därmed påverka både kunskapsresultaten och elevers psykiska hälsa positivt. I förlängningen innebär förbättrade matematikkunskaper en positiv påverkan på kompetensförsörjning av arbetsmarknaden.

Ledande forskare stödjer utvecklingsarbetet

Lärarna Tina och David har mångårig erfarenhet i yrket och de har genomfört en förstudie hos sin tidigare arbetsgivare med sikte på en mer kontinuerlig matematikundervisning och med fokus på de delar som lägger grunden för elever att fördjupa och bygga vidare på sina matematikkunskaper.

- Utmaningen för lärare är att läroplanen idag saknar en tydlighet gällande innehåll, relevans och progression. Det gör att det är svårt att få till en helhet och en bra progression. Det behöver vi hjälpas åt med och utveckla en gemensam strategi för hur vi kan arbeta framöver, säger David Nordqvist.

Forskarna, professor Ola Helenius och doktor Linda Ahl, både verksamma vid Göteborgs universitet kommer att stödja utvecklingsarbetet. Universitet har tillsammans med kommunen även sökt ett forskningsprojekt med syfte att följa arbetet.

Tina och David kommer att vara verksamma som undervisande lärare vid Katedralskolan utöver rollen som ledare för den förvaltningsgemensamma matematiksatsningen.

Denna sida uppdaterades