< >

2020-05-29

Strandskyddskampanj visar på god efterlevnad

​Under 2019 deltog Skara kommun i den gemensamma strandskyddstillsynskampanjen som Miljösamverkan i Västra Götaland och Hallands län tillsammans genomförde. Skara kommun gjorde strandskyddstillsyn på sammanlagt 21 fastigheter vid tre sjöar i Valle sommaren 2019. Flera mindre men få allvarliga överträdelser av strandskyddet observerades.

Strandskyddet är ett så kallat områdesskydd som gäller i hela landet och har tillkommit för att värna allemansrätten och för att skydda växt- och djurlivet i vatten och strandmiljöer.

Skara kommun genomförde planerad strandskyddstillsyn efter den modell som tagits fram av Miljösamverkan i Västra Götaland och Hallands län. Modellen ska säkerställa ett rättssäkert och gemensamt arbetssätt som ska leda till likabehandling i bedömningen av strandskyddet. Trots det kan det i vissa fall vara svåra avvägningar vid ärenden där anläggningar eller byggnader anlagts längre tillbaka i tiden.

De tre sjöar som har varit föremålet för tillsynen är Husgärdessjön, Bysjön och Skärvalången. Syftet har varit att se hur strandskyddslagen efterlevs i praktiken.

Husgärdessjön, Bysjön och Skärvalången

-Syftet med tillsynskampanjen är inte enbart att kontrollera efterlevnaden utan målet är även att det ska leda till ökad medvetna om strandskyddets syften och regler, och det kan i sin tur förebygga överträdelser i framtiden, säger miljöstrateg Abbe Sahli.

Tillsynen har haft fokus på privatiserande åtgärder, som uppförande av bryggor, förråd och gäststugor. Det var få allvarliga överträdelser av strandskyddslagen som har konstaterats på de 21 kontrollerade fastigheterna vid sjöarna. Däremot finns det en del mindre överträdelser. Det gäller exempelvis utemöbler som ställs ut på ett sätt som har en privatiserande effekt av områden som allmänheten egentligen ska kunna vistas i.

I samband med tillsynen har miljöerna fotograferats, som ett underlag för jämförelser under kommande års tillsyn.

- Kommunen bör göra kontrollerna med jämna intervaller, så att medvetenheten om strandskyddets syfte stärks, säger Leif Brohede, ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden.

Skara kommun deltog under 2018-2020 i Miljösamverkans projektgrupp som tog fram underlag- och vägledningsmaterial samt som stöttade de andra deltagarna i tillsynskampanjen. 

Kontaktperson

Abbe Sahli, miljöstrateg
Telefon 0511-321 67
E-post: abbe.sahli@skara.se

Denna sida uppdaterades 2020-05-29

Dela: