Lappuggla. Fotograf Roger Carlsson

< >

2017-10-31

Miljötänket ska genomsyra allt

PRESSMEDDELANDE

Kommande generationer ska inte behöva ta hand om miljöproblem efter oss.
Det ska vi göra själva. I Skara och i andra kommuner.
Det har riksdagen bestämt.

Det nationella generationsmålet är tydligt med att vi ska åtgärda miljöproblem nu och inte lämna någon miljöskuld till våra barn och barnbarn. Skara kommun har tagit fram en ny miljöstrategi för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet. Den nya reviderade miljöstrategin för perioden 2017-2025 har antagits av kommunfullmäktige.

- En miljöstrategi är ett styrande dokument som anger inriktning och målsättning för miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen, förklarar Abbe Sahli, miljöstrateg.

Miljöstrategin har sin grund i generationsmålet och de regionala och nationella miljökvalitetsmålen. Skara kommun har i miljöstrategin brutit ned dessa mål till lokala miljömål som är kopplade till Skara kommuns vision samt lokala utmaningar och målsättningar. Miljöstrategin som tagits fram i bred samverkan ska vara ett stöd för politiska prioriteringar och politiska beslut om insatser på miljöområdet. En tydlig struktur med lokala miljömål ska underlätta miljö- och hållbarhetsarbetet för kommunens alla verksamheter. Kärnan i miljöstrategin är de lokala miljömålen. Kommunen har även tagit fram en miljöhandlingsplan 2017-2019 för det praktiska miljöarbetet de närmaste åren.

Hur kommer kommuninvånarna att märka av miljöarbetet som kommunen har beslutat om genom miljöstrategin och handlingsplanen?

- Man kan se miljöstrategin som ett paraply som täcker in alla verksamheter i kommunen. Miljötänket ska genomsyra hela kommunen och där det är relevant ska åtgärder sättas in, konstaterar Abbe Sahli.

Några konkreta åtgärder är bland annat att kommunens personal ska minska onödiga bilresor genom öka antalet resefria möten och öka användning av cykel i tjänsten. Kommunen ska även se över inköpsrutiner och olika kemikaliehanteringssystem. En del åtgärder kan komma att kräva extra finansiering för att genomföras och kommer i sådant fall att tas upp som separata ärenden i respektive nämnd. Det handlar bland annat om utredning och sanering av förorenad mark och att öka användningen av förnyelsebar energi.

Mycket kortfattat omfattar miljöstrategin sex olika fokusområden och åtgärder inom dem:

  1. Minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser
  2. Minskade utsläpp från persontransporter samt fler som väljer cykel, gång eller kollektivtrafik
  3. Hållbar bebyggd miljö i hela kommunen
  4. Minimerad risk för allvarlig skada på människors hälsa och natur
  5. Värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer bevara och förvaltas väl
  6. Välja varor, kemikalier och byggmaterial med låg negativ miljöpåverkan

Kontaktperson

Abbe Sahli, miljöstrateg
Telefon 0511-321 67

Denna sida uppdaterades 2017-10-31

Dela: