< >

2015-10-01

Skara kommun har upprättat delårsrapport

för perioden januari till augusti 2015


PRESSMEDDELANDE

Skara kommuns delårsresultat uppgår till 39,4 mnkr. Kommunen inklusive de kommunala bolagen har ett delårsresultat som uppgår till 55,7 mnkr.

Skara kommun har budgeterat ett resultat för år 2015 på 19,6 mnkr. Prognosen för helåsresultatet bedöms hamna mellan 15-20 mnkr och det upprättade delårsresultatet ligger inom intervallet för prognosen.

- Det är ett positivt resultat som visar att Skara kommuns ekonomi står stark inför kommande utmaningar, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Sjukförsäkringsavgifter och marksaneringskostnader påverkar prognosen
Prognosen för helåret 2015 påverkas av både engångsintäkter och engångs-kostnader. Återbetalning av tidigare inbetalda sjukförsäkringsavgifter (AFA)  ör år 2004 återbetalas till kommunen med 8,5 mnkr. Skara kommun har gjort avsättningar på 6,8 mnkr för marksaneringskostnader samt att omsorgsnämnden i sin prognos har räknat in engångskostnader om 4 mnkr, för kommunen negativt domslut, avseende momstvist från 2008. Sammantaget får dessa poster en mindre påverkan på kommunens resultat.

Avvikelser i nämndernas resultat
Nämndernas förväntas ha ett underskott mot budget på 7,2 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med förra prognosen med 8,4 mnkr. Den största negativa avvikelsen från budget har omsorgsnämnden med -10,9 mnkr (inkl. engångs-kostnad om 4 mnkr) medan Nämnden för service och teknik visar ett överskott om 5,9 mnkr. Detta överskott relateras till stort (4,5 mnkr) till ändrade redovisningsgrunder för hur avskrivningar ska beräknas.

-De stora nämndernas ekonomiska situation är fortsatt utsatt. Men utvecklingen pekar samtidigt åt rätt håll, vilket visar att deras arbete börjar ge resultat, säger Fredrik Nordström.

Resultat i relation till budget
Sammantaget bedrivs kommunens verksamheter i linje med den budget som är beslutad.

- Det är svårt att förutse alla situationer i en budget, men sammantaget visar delårsresultatet på att vi kommer att uppnå vårt ekonomiska mål, säger Fredrik Nordström.  

Kontaktperson:
Sören Andersson, ekonomichef
Telefon 0511-324 53

Denna sida uppdaterades 2015-10-01

Dela: