< >

2015-04-27

SKL:s Öppna jämförelser Grundskola 2015

Syftet med öppna jämförelser är att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan nationellt samt för respektive kommun. Sveriges kommuner och landsting har publicerat resultat sedan år 2007.

Betyg och behörighet till gymnasieskola

I rapporten redogör Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att meritvärdet nationellt har ökat till rekordhöga 214,8 i årskurs 9. (Meritvärdet utgörs av de 16 bästa betygen i slutbetyget).  Sedan två år tillbaka har kommunen ökat meritvärdet för att läsåret 13/14 ligga några procentenheter under riket.

Nationellt har andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökat till 77,4 %. Skara kommun har haft en svagt stigande trend under flera år där fler elever nått kunskapskraven i alla ämnen.  Läsåret 13/14 är det 82 % som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Kommunen bryter trenden från övriga landet genom att pojkar lyckas lika väl som flickor i våra skolor.

- I Skara har vi lyft genusperspektivet i vårt arbete med att möta alla elever och förhoppningsvis är detta ett resultat som håller framåt, säger Ulla-Stina Millton, förvaltningschef för barn och utbildning.

Forskning pekar entydigt mot att betyg i så många ämnen som möjligt i årskurs 9 utgör en friskfaktor i det fortsatta livet. Målsättningen kan inte vara någon annan än att samtliga elever ska klara kunskapskraven i årskurs 9.

I statistiken visar kommunen en negativ avvikelse på indikatorn ”Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven”. Tyvärr är statistiken inte komplett för kommunen då det finns ett bortfall på 10-12 % av eleverna som inte rapporterats till SCB för läsåret 13/14. Medräknat bortfallet har kommunen ett bättre resultat.

Elevernas syn på skolan och undervisningen

För fjärde året i rad redovisar SKL resultaten av en enkät som riktas till elever i årskurs 5 och 8. SKL skriver att undersökningen är Sveriges enskilt största med svar från cirka 100 000 elever.  Frågorna belyser hur eleverna uppfattar trygghet i skolan, lusten att lära, hjälp i skolarbetet samt förväntningar på måluppfyllelse från lärarna.

Det sammanvägda resultatet på enkäten visar att Skara kommun återigen placerar sig i topp.  Kommunens elever ger skolan ett gott betyg där årskurs fem placerar sig på plats 26 och årskurs 8 på plats 12 av 193 kommuner i landet.

- Att eleverna i Skaras skolor trivs och mår gott är så viktigt och ett resultat av allt arbete som sker i vår verksamhet. Att Skara placerar sig i topp återigen är fantastiskt roligt. Att hålla en hög och jämn kvalitet är en utmaning för varje enskild kommun.  Kommunen har relativt jämna resultat från år till år, men kan därmed inte slå sig till ro då det finns elever som inte når målen i alla ämnen, avslutar Ulla-Stina.


Kontakt

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef barn och utbildning
0511-325 17, ulla-stina.millton@skara.se


Denna sida uppdaterades 2015-04-27

Dela: