< >

2015-04-21

Nämnden sänker sanktionsavgift för Stora Ekeberg

Miljö- och byggnadsnämnden utdömer en byggsanktionsavgift på 43 338 kronor av Stora Ekeberg AB.  Detta eftersom företaget har börjat uppföra undervisningslokaler utan att ha fått startbesked från nämnden. Det framgår av lagstiftningen, Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen att nämnden är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift för överträdelsen.

Enligt Plan- och byggförordningen ska nämnden ta ut en byggsanktionsavgift för lagbrottet och enligt förordningen ska den i det här fallet vara 173 550 kronor. Avgiften har dock nämnden, med annat lagstöd, sänkt från 173 550 kr till 43 388 kronor.

- Nämnden anser inte att beloppet 173 550 kronor står i proportion till överträdelsen, säger Björn Salgren, (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

En enig miljö- och byggnadsnämnd har därför beslutat att justera avgiften med hjälp av Plan- och bygglagen.

- Nämnden har utnyttjad den lagliga möjligheten att sätta ner avgiften till hälften eller till en fjärdedel i ett enskilt fall om nämnden inte tycker att avgiften står i proportion till överträdelsen. Nämnden har, i det här fallet, valt att fastställa avgiften till en fjärdedel vilket är 43 388 kronor, förklarar Björn Salgren (S) och hänvisar till Plan- och bygglagen.

Det var i januari 2015 som det i samband med en hälsoskyddsinspektion på Stora Ekberg AB uppmärksammades att nya utbildningslokaler hade uppförts på fastigheten.  Företaget informerades om att en bygglovsansökan måste göras och att en sanktionsavgift, enligt lag, ska dömas ut på grund av att man påbörjat uppförandet utan startbesked från nämnden. Det framgår av lagstiftningen att miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift. Enligt Plan- och byggförordningen ska den vara tre prisbasbelopp med ett tillägg med 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea (i det här fallet 3x44500 kr+0,01x44500kr x 90 kvm=173 550 kr.)

Kontakt

Björn Salgren (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
073-990 88 54

Bengt Nilsson (M), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
0511-128 64

Denna sida uppdaterades 2015-04-21

Dela: