< >

Krav på lokal

Vilka krav ställs på din livsmedelslokal?

Lagen ställer en hel del krav på livsmedelslokaler och därför är det viktigt att tänka till innan du bygger eller bygger om. Det är du som livsmedelsföretagare som ska bedöma om lokalen är lämplig.

Känner du dig osäker vad som gäller för din livsmedelslokal, kan du ta hjälp av en konsult eller från din branschorganisation.

Allmänna lokal- och utrustningskrav

 Planlösningen i en livsmedelslokal ska göra det möjligt att sköta all hantering av livsmedel på ett hygieniskt sätt.

 • Ytorna ska vara släta, täta och lätta att hålla rena.
 • Lokalen ska vara skadedjurssäker.
 • Det ska finnas tillgång till varmt och kallt rinnande vatten av dricksvattenkvalitet.
 • Det ska också finnas lämplig utrustning för exempelvis nedkylning och varmhållning.
 • Det ska finnas en särskild plats för handtvätt med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och pappershanddukar.

Planlösning

När du planerar hur lokalen ska se ut måste du planera för att ha ett bra flöde genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Du bör till exempel inte ha smutsig disk där du lagar mat, och du bör inte bära oförpackade livsmedel genom diskutrymmet.

Förpackade och oförpackade produkter ska hållas isär och råa oförpackade produkter ska skiljas från tillagade oförpackade produkter för att minska risken att de förorenar varandra. Tänk även på att placera disk- och personalutrymmen på lämpligt ställe för att undvika bakteriespridning.

Inredning

Golv, väggar, tak och övrig fast inredning ska vara gjorda av material som är släta, täta och lätta att rengöra. De ska stå emot fukt, nötning, slag och stötar. Obehandlat trä bör inte användas i livsmedelslokaler. All utrustning som används vid livsmedelsproduktion ska vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att livsmedlen blir förorenade eller förstörda.

Rengöring

Städutrustning ska förvaras samlat och upphängt i ett separat utrymme och får inte förvaras där livsmedel hanteras. Det är lämpligt att ha separat städmaterial som används i olika delar av lokalen, till exempel beredningsrum, toalett och serveringslokalen. Tänk på att göra lokalerna lättstädade. Städmaterial ska också hållas rena.

Förvaring

 • Det ska finnas tillräckligt med förråd och kyl- och frysutrymmen.
 • Kemikalier bör inte förvaras tillsammans med livsmedel.
 • Undvik golvförvaring.

Separering

 • Tänk på att separera olika sorters livsmedel.
 • Hantera jordiga grönsaker separat.
 • Det ska finnas utrymme för separering av råa och färdiga produkter, och för ren och oren hantering.
 • Det ska finnas tillräckligt med hoar för olika hanteringsmoment, till exempel sköljning och diskning.

Hygien

 • Det ska finnas en särskild plats för handtvätt, med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar.
 • Tänk på att handtvättstället ska vara placerat så att det verkligen används. Det är inte tillåtet att använda handtvättstället till något annat än handtvätt.
 • Det ska finnas en särskild toalett för livsmedelspersonal, för att minimera risken för att smittsamma sjukdomar sprids.
 • Toalettutrymmet får inte vara placerat i direkt anslutning till utrymmen där livsmedel hanteras.
 • I en livsmedelslokal där det sker beredning av oförpackade livsmedel ska det finnas omklädningsrum för personalen.
 • Privata kläder ska förvaras skilt från arbetskläder.

Vatten

 • Vatten som används i livsmedelshanteringen ska ha dricksvattenkvalitet.
 • Is ska framställas av dricksvatten.
 • Om din verksamhet får vatten från en enskild dricksvattenanläggning ska dricksvattenanläggningen registreras hos oss på miljöförvaltningen.

Övrigt

 • Skadedjur ska inte kunna ta sig in i lokalen. Om fönster eller dörrar är öppna ska de vara försedda med insektsnät.
 • Diskning ska ske i ett separat diskutrymme. Diskning i beredningsutrymmet får inte ske eftersom det medför risk för förorening av livsmedel.
 • Om du planerar att ha uteservering krävs att diskmaskin finns.
 • Sopor ska förvaras övertäckta och åtskilda från livsmedelshanteringen.
 • Belysningen ska vara god och där oförpackade livsmedel hanteras ska den vara försedd med kåpa eller splitterskydd.
 • Ventilationen ska vara anpassad efter verksamheten.

För att läsa mer om vilka lagkrav som ställs på livsmedelslokaler hänvisar vi till Livsmedelsverketslänk till annan webbplats webbsida. Sök på ”852/2004”.

Denna sida uppdaterades 2020-05-26

Dela: