< >

Frågor och svar om livsmedelsverksamhet

Registrering av livsmedelsverksamhet

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag är ett privat eller offentligt företag som (med eller utan vinstsyfte) bedriver någon livsmedelsverksamhet. Även privatpersoner och föreningar kan räknas som företag enligt livsmedelslagstiftningen.

För att räknas som ett livsmedelsföretag måste verksamheten ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Korvförsäljning på en midsommarfest räknas inte som en livsmedelsverksamhet eftersom det inte är en kontinuerlig verksamhet. Däremot räknas korvförsäljning en gång i veckan under fotbollssäsongen som ett livsmedelsföretag. Exempel på tillfällen som inte uppfyller kriteriet på viss grad av organisation är försäljning av glasspinnar i en blomsteraffär eller tillverkning av kakor i hemmet som barnen säljer i skolans regi vid enstaka tillfällen. Kontakta miljöenheten om du är osäker på om din verksamhet räknas som livsmedelsföretag.

Vad är en livsmedelsanläggning?

En anläggning är en plats där livsmedelsföretagaren bedriver verksamhet. Exempelvis är en restaurang och en butik anläggningar, men även ett marknadsstånd, ett importkontor och ett transportfordon. Ett livsmedelsföretag kan omfatta en eller flera anläggningar.

Jag vill starta en livsmedelsverksamhet, vad behöver jag göra?

För att starta och driva verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller förmedlas i någon form måste du registrera verksamheten som en livsmedelsanläggning. Detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Ny ägare innebär att verksamheten måste registreras på nytt. Du behöver fylla i och skicka in en anmälan om registrering till miljöenheten. Blankett återfinns under självservice och blanketter, blanketter, livsmedel-tobak. Fyll i, skicka in anmälan 14 dagar före ni öppnar.

Hur gör jag när jag tar över en verksamhet?

Det är verksamheten som ska registreras, inte lokalen. Det betyder att du som tar över en verksamhet måste ansöka om registrering, även om det tidigare varit livsmedelsverksamhet i lokalen. Fyll i, skicka in anmälan 14 dagar före du tar över verksamheten.

Jag ska byta organisationsnummer, vad behöver jag göra?

Om du byter organisationsnummer likställs det med att det är en ny verksamhetsutövare. Därmed måste en ny registrering av verksamheten göras. Detta gäller även om verksamheten i övrigt är oförändrad (samma personal, samma livsmedelshantering, m m). Det är verksamheten (företaget) som registreras, inte den fysiska lokalen. Fyll i, skicka in anmälan 14 dagar före bytet av organisationsnummer.

Vad gäller för demonstrationer av livsmedel och utdelande av smakprover i butik?

En butik som håller demonstrationer av livsmedel och delar ut smakprover behöver inte ha någon speciell registrering för detta. I butikens egenkontroll ska det dock finnas rutiner för hur dessa demonstrationer ska genomföras på ett livsmedelshygieniskt säkert sätt och anpassas efter den livsmedelshantering som kommer att ske.

Externa företag som ska hålla demonstrationer måste vara registrerade i den kommun där den huvudsakliga verksamheten kommer att ske. Det är i detta fall det externa företaget som har det huvudsakliga ansvaret för livsmedelssäkerheten. Butiken behöver inte ha något speciellt godkännande för att ta emot externa företag men däremot ha rutiner i sin egenkontroll för att den externa verksamheten kommer att använda t.ex. deras disk- och personalutrymmen.

Ska en mobil livsmedelsanläggning registreras? länk till annan webbplats

Ett livsmedelsföretag som bedriver verksamhet i mobila anläggningar, till exempel fordon eller tält, ska registreras. Du behöver fylla i och skicka in en anmälan om registrering till miljöenheten. Blankett återfinns under självservice och blanketter, blanketter, livsmedel-tobak. Fyll i, skicka in anmälan 14 dagar före ni öppnar.

Får jag driva ett livsmedelsföretag i mitt hemlänk till annan webbplats?

Ja, om du kan driva verksamheten på ett hygieniskt sätt och följa reglerna i livsmedelslagstiftningen. Miljöenheten kommer då att göra kontroller i ditt hem.

Du ska se till att köket och andra utrymmen som du använder för verksamheten uppfyller kraven för livsmedelslokaler. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska till exempel vara i gott skick och vara lätta att rengöra.

Läs mer i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II, kapitel III.

För att få driva livsmedelsverksamhet i ditt hem ska du anmäla verksamheten för registrering. Här i Skara registrerar du dig hos oss på miljöenheten. Fyll i, skicka in anmälan 14 dagar före du öppnar.

Jag vill starta en "hemmarestaurang", behöver jag tillstånd?länk till annan webbplats

På senaste tiden har det börjat dyka upp olika varianter av hemmarestauranger - privatpersoner som serverar mat i sina hem mot betalning. Ofta används en hemsida eller app för att förmedla kontakten med presumtiva gäster.

Livsmedelslagstiftningen säger att ”livsmedelsföretagare” ska anmäla sina verksamheter till behörighet myndighet så att myndigheten kan registrera dessa. Om en livsmedelsverksamhet anses vara ett livsmedelsföretag eller inte beror på om den har tillräcklig grad av organisation och kontinuitet.

Då fenomenet är nytt finns det inte någon vedertagen tolkning av hur regeln ovan ska anses gälla. Organisation Man skulle kunna tänka sig att för en person som ändå lagar middag till sin familj krävs ingen ytterligare organisation för att laga ett par portioner extra. Ska man däremot laga mat till ett större antal personer, och dessutom presentera maten i en meny, så krävs det en organisation för att genomföra detta (förberedelser i form av planering av meny, recept, inköp, preparering av råvaror, ev. förtillagning och nedkylning, förvaring av råvaror och förberedd mat, dukning, varmhållning …). Kontinuitet En tumregel enligt livsmedelsverkets vägledning är att om en livsmedelsverksamhet håller på mer än två dagar vid varje tillfälle, eller mer än en gång per månad, så kan man anse att den utgör ett företag. I tiden ska man räkna in tid för förberedelse och eventuellt efterarbete.

I dagsläget bedömer alltså miljöenheten att om du tar emot en handfull betalande gäster i samband med din egen middag, och/eller tar emot betalande matgäster högst en gång i månaden, så behöver du inte anmäla verksamheten som livsmedelsföretag.

Rör det sig om en mer omfattande verksamhet bör du kontakta miljöenheten och stämma av om du ska registrera verksamheten.

Vad händer om jag inte registrerar verksamheten? länk till annan webbplats

En verksamhet som inte är registrerad får inte startas. Vi är skyldiga att ta ut sanktionsavgift av alla verksamheter som startar utan att vara registrerade.

Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5000 kr upp till 75000 kr.Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2500 kr upp till 40000 kr.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40000 kr.

Livsmedelslokal

Får jag bygga om min livsmedelslokal?

Ja, du får bygga om och renovera i din lokal. Miljöenheten gör inte någon kontroll innan ombyggnad eller renovering sker.

Det är alltid ditt ansvar att se till att flödet i lokalen fungerar på ett bra sätt. Det ska inte finnas några risker för att rena ytor i köket blir nedsmutsade av till exempel avfall eller smutsig disk. Därför är det viktigt att du är väl insatt i ditt kontrollsystem och förstår vilka risker det finns med hanteringen i de olika delarna av lokalen.

Kan ni titta på lokalen/ritningarna innan vi skriver på kontraktet/börjar bygga om?

Miljöenheten granskar inte ritningar och kontrollerar inte lokaler innan verksamheten startat.

Kontakta inspektörerna som däremot kan ge viss rådgivning. Exempelvis kan du få information om vilka lagkrav som finns och vilka resultat som därmed behöver uppnås i din verksamhet. Som företagare kan du också diskutera med inspektören om hur olika lösningar i verksamheten lever upp till lagstiftningens krav. Oftast finns det flera lösningar och därför kan inspektörerna inte säga i detalj hur du ska göra i din verksamhet. Om du har behov av mer rådgivning än vad inspektörerna kan ge finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av.

Inspektörerna kontrollerar alltid din verksamhet först efter att den har öppnat.

Allmänna lokal- och utrustningskrav, se Driva livsmedelsföretagPDF.

Behöver jag ha en fettavskiljare?

De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad. Det är inte miljöenheten som avgör om du måste ha fettavskiljare eller inte. Kontakta Skara Energi, 0511-321 00. Om du ska installera en fettavskiljare kan det krävas bygglov eller bygganmälan.

Vilken typ av ventilation ska jag ha i min verksamhet?

Ventilationen ska vara så bra att den klarar att hålla exempelvis svartmögel och kondens borta. Anpassa ventilationens kapacitet efter din verksamhet, det vill säga de lokaler du har och den typ av livsmedel du hanterar. Ventilationen ska också vara så bra att din verksamhet inte orsakar störande lukt till grannar och närliggande verksamheter. Viktigt är också att regelbundet rengöra och underhålla ventilationsanläggningen för att den ska fungera som det är tänkt.

Kontroll och ansvar

Vad är ett kontrollsystem?

Ett kontrollsystem innebär att du har rutiner för den typ av hantering du har i din verksamhet. Rutinerna ska garantera att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning. Rutinerna kan vara antingen muntliga eller skriftliga, det viktiga är att personalen är väl insatt i vilka rutiner som gäller. Det är alltid du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att rutinerna fungerar och därför är det viktigt att du vet vilka risker som kan finnas i din verksamhet och vilka regler som gäller.

Hur gör jag ett kontrollsystem?

Storleken på din verksamhet avgör hur omfattande ditt kontrollsystem behöver vara och om allt behöver vara skriftligt. Du kan göra ditt kontrollprogram själv, eller ta hjälp av en konsult eller annan kunnig person.

Det är ditt ansvar att ta reda på och identifiera riskerna i din verksamhet. Miljöenheten kan bidra med generella tips, men vi kan inte vara med och skapa ditt kontrollsystem eftersom vi sedan ska granska det i vår roll som tillsynsmyndighet.

Kan miljöenheten hjälpa mig med mitt egenkontrollprogram?

Det är alltid du som är verksamhetsutövare som ansvarar för att ta fram ett fungerade system för egenkontroll som är anpassat efter de förutsättningar som finns på din anläggning. Miljöenheten ger gärna råd och tips om hur du kan gå tillväga. Däremot får vi inte hjälpa till med att bygga upp din egenkontroll på grund av risken för jäv. Den typen av hjälp kan du istället få via branschorganisationer eller konsultföretag. Se under flik egenkontrollprogram.

Vad är en faroanalys och hur gör jag?

En faroanalys är när du tänker efter före, vilka hälsovådliga risker som kan uppstå under produktionen. Gör ett flödesschema och analysera riskerna som kan uppstå i varje steg. Därefter gör du förebyggande åtgärder för riskerna, ibland måste du till och med övervaka dessa risker och journalföra dem. En risk i livsmedelshantering är livsmedlens temperaturer och dessa kräver alltid övervakning.

Vilken utbildning behövs för att arbeta i kök?

Det finns inget krav på specifik utbildning. Däremot måste du som driver en livsmedelsverksamhet ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och hantering. Du ansvarar också för att övrig personal har tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll för att kunna arbeta i kök.

Att gå kurs i livsmedelshygien och hantering kan vara en bra idé för att få kunskap. Vi på miljöenheten får inte rekommendera någon specifik utbildning. Det finns många att välja på och ett tips kan vara att söka efter utbildningar i livsmedelshygien på webben.

Kan ni besöka mig innan jag öppnar?

Vi brukar göra det första kontrollbesöket en tid efter att du har öppnat din verksamhet. Det är för att vi vill se hur ni arbetar och hur era rutiner och lokaler fungerar. Miljöenhetens roll är att i första hand kontrollera att lagstiftningens krav uppfylls. Vi får inte samtidigt agera som konsulter. Vi försöker ge övergripande tips och råd, men kan inte ge detaljerad information som t.ex. vilket ventilationsaggregat, golvmatta eller vilken specifik köksutrustning du bör införskaffa. Det måste du själv avgöra.

Vad är mitt ansvar som livsmedelsföretagare?

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Du ska ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. Du har också ansvar för att hantera avfall, avlopp och kemikalier med mera i din verksamhet på ett sätt så att inte miljön skadas.

Vad är miljöenhetens roll?

Miljöenheten är en tillsynsmyndighet och vår roll är att just kontrollera din livsmedelsverksamhet. Vi kan svara på frågor som rör din verksamhet, men vi kan inte ge dig detaljerade tips på hur du ska lösa problem eller hjälpa dig att planera exempelvis ombyggnader.

I miljöenhetens uppdrag som myndighet ingår också att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att vi även kan kontrollera hur du hanterar avfall och kemikalier i din verksamhet.

Avgifter

Vad betalar jag för?

Du betalar för den livsmedelskontroll som miljöenheten kommer att göra i din verksamhet. I kontrolltiden ingår inte bara inspektioner på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering, rapportskrivning och åtgärder efter inspektionen räknas in i kontrolltiden. Alla verksamheter får inte besök varje år. Verksamheter som betalar en liten avgift, till exempel på grund av låg risk i verksamheten eller att verksamheten sköts bra, får inte besök varje år.

Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att företagarna betalar kontrollavgifter som ska täcka miljöenhetens kostnader för kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Hur hög timtaxan ska vara beslutas av kommunfullmäktige.

Hur har ni bestämt summan på fakturan?

Vi använder oss av Livsmedelsverkets system för risk- och erfarenhetsklassning för att räkna ut kontrolltiden och därmed den årliga kontrollavgiften för din verksamhet. Riskklassen avgörs av vilka risker som är förknip­pade med verksamheten. Följande fyra faktorer ligger till grund när vi riskklassificerar din verksamhet:

  1. Typ av verksamhet och livsmedel. Att laga färdiga rätter från rått kött anses till exempel utgöra en större risk än att värma färdiga rätter. Bakning innebär oftast en låg risk.
  2. Produktionens storlek (antal portioner eller antal årsarbetare). Ju större verksamhet du har desto större blir konsekvenserna om något går fel. I exempelvis restau­ranger innebär många matgäster att risken ökar för att många ska bli sjuka om något går fel.
  3. Konsumentgrupper (om man har särskilt känsliga gäster). Detta gäller framför allt restauranger på försko­lor, äldreboenden, sjukhus och om man lagar specialmat till allergiska personer.
  4. Erfarenhet av verksamheten (betecknas med en bokstav från A till C). Miljöenhetens erfarenhet av kontrollen i verksamheten vägs också in i klassningen. En väl fungerande verksamhet med få anmärkningar kan få en lägre avgift.

De olika faktorerna ger en summa poäng och en bokstav som sedan räknas om till kontrolltid. Kommunfullmäktige i Skara har bestämt att taxan per timme är 1150 kronor för år 2019. Det betyder att om en verksamhet ska ha åtta timmars kontrolltid per år blir den årliga avgiften 9200 kronor (8 timmar x 1150 kronor) för år 2019.

Vi har sålt eller kommer att sälja verksamheten. Vem ska betala?

Det är den som äger verksamheten den 1 januari som ska betala avgiften för det år som fakturan gäller. Detta gäller även om man planerar att sälja eller stänga verksamheten under året.

Vi kommer att starta vår verksamhet i augusti. Måste vi betala årlig avgift för det år vi startar?

Ja. Fakturering görs efter det att verksamheten har registrerats och riskklassats av miljöenheten.

Jag kommer öppna för säsongen i juni. Måste jag betala nu?

Ja. Faktureringen för året görs i januari så fakturan ska betalas även om du startar senare under året.

Hygien

Måste jag ha mössa/keps när jag arbetar med livsmedel?

Ja! Den som arbetar med oförpackade livsmedel ska ha skyddskläder på, och i begreppet skyddskläder ingår huvudbonad.

Viktigt att komma ihåg är att arbetskläderna och huvudbonaden är till för att skydda maten från kontaminering ("smitta"), och inte för att skydda personen som bär dem.

Med huvudbonad på minskar risken för att röra vid hår och hårbotten och på så vis föra vidare smuts, mögel, jäst och andra mikroorganismer via händerna och till maten. Dessutom kan inte lösa hårstrån falla ner i maten.

Vilken typ av huvudbonad som ska användas avgör företagaren själv. Det är viktigt att den fyller sitt syfte och att den går att tvätta.

Krav på arbetskläder finns i EG-förordning nr 852/2004. Där står att alla som arbetar där livsmedel hanteras ska bära lämpliga, rena och när det är nödvändigt skyddande kläder. Livsmedelsverkets vägledning om hygien förtydligar och säger att arbetskläder inkluderar hårskydd och skor.

Får man bära smycken när man arbetar i kök?länk till annan webbplats

Du som är företagare bestämmer vilka regler som ska gälla för smycken i din verksamhet. Sedan bedömer miljöenheten inspektör om dina regler är bra och ger säkra livsmedel.

Vi som arbetar med livsmedelskontroll i Skara anser att smycken aldrig får komma i direktkontakt med livsmedel. Därför är det olämpligt att bära till exempel ringar och armbandsur när man arbetar med oförpackade livsmedel. Det är också olämpligt att ha smycken på ställen som man ofta rör vid med fingrarna, till exempel i ansiktet.

Lagen säger inget konkret om att den som arbetar i ett kök inte får bära smycken. Däremot ska du som företagare ha rutiner som säkerställer en god livsmedelshygien och att ”de som arbetar på platser där livsmedel hanteras ska iaktta god personlig renlighet”.

Vad kan jag göra om jag tycker det är smutsigt och ofräscht i en butik eller restaurang?

Det är bra om du tar kontakt med miljöenheten och berättar hur du upplevt butiken eller restaurangen. Då kan vi granska och ta upp eventuella problem med verksamhetsutövaren vid ett extra besök eller vid nästa besök vi gör i butiken eller restaurangen.

Får man ha hundar i en livsmedelslokal?

Nej, hundar och andra sällskapsdjur får inte finnas i de utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. De bör inte heller få vara i andra utrymmen som är av hygienisk betydelse för verksamheten, som omklädningsrum eller diskrum. Enligt livsmedelsverkets vägledning till hygien bör en funktionsförhindrad person få ha med sig sin ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokalen och i vissa delar av butiken, under förutsättning att detta inte medför risk för att livsmedlen förorenas.

Måste jag ha en gästtoalett?

För att kunna säkerställa en god hygien får verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel inte upplåta personaltoaletten till gästerna. Verksamheter där gästerna normalt sett brukar besöka toalett, till exempel serveringar, brukar därför behöva en särskild gästtoalett.

Övrigt

Varför kommer ni oanmält och mitt i lunchen?

Vi som arbetar som inspektörer på miljöenheten vill se hur din verksamhet fungerar i vardagen och då kommer vi ibland just när det är mycket att göra. Vi vill se hur dina rutiner fungerar. Vi kommer oanmält för att lagen säger att vi ska göra det och syftet är att vi ska få en representativ bild av din verksamhet.

Får livsmedel säljas efter att bäst före dagen eller när sista förbrukningsdag har passerat?

Livsmedel märkta med bäst före dag ska kunna vara tjänliga ytterligare en tid efter datumet om de har förvaras på rätt sätt och i obruten förpackning. Det är tillåtet att sälja varorna efter att datumet gått ut, men det är säljarens ansvar att produkten är av fullgod kvalitet.

Sista förbrukningsdagen är den sista dag som dessa livsmedel beräknas kunna förbrukas om de har förvarats på rätt sätt och i obruten förpackning. De får inte säljas efter att den sista förbrukningsdagen har passerats.

Jag har köpt ett livsmedel som det är fel på, vad ska jag göra?

Prata först med den person som ansvarar för butiken eller restaurangen där du har köpt varan. Om du bedömer att det finns ett kvarstående problem som de inte kommer att rätta till, och därmed är risk att andra konsumenter råkar ut för samma sak, kan du anmäla detta till miljöenheten.

Jag har blivit dålig i magen efter att ha besökt en restaurang – vem ska jag kontakta?

Ring miljöenheten och berätta om detta eller fyll i och skicka in formuläret som finns under rubriken Matförgiftning i menyn till vänster. Du får vara anonym, men i så fall kan vi inte kontakta dig för kompletterande uppgifter. Det är mycket viktigt att du hör av dig för att eventuellt förhindra att andra blir sjuka.

Denna sida uppdaterades 2020-05-08

Dela: