< >

Förstudie Geopark Platåbergslandskapet

Projektperiod
1 mars-2014 -30 juni 2015

Syfte
Skapa en plattform för samverkan kring och information om geologi främst kring det unika platåbergslandskapet men också kvartärgeologin i området.

Mål
Undersöka förutsättningarna för att bli en geopark, ett sammanhållet område med olika ”geolokaler” på temat Platåbergslandskapet.

Deltagande parter
Sju kommuner i Skaraborg och Älvsborg. Medel från kommuner och kommunalförbundet.
Projektet drivs genom biosfärkontoret i Mariestad.

Beskrivning av nuläget
Platåbergslandskapet är grunden för vårt dagliga liv - för natur, kultur, historia, näringar och besöksnäring. Det är en lokal identitetsbärare med utvecklingspotential att skapa större stolthet för området.

Resultat
I projektet har två studiebesök genomförts: till Meteorum i Dalarna och Gea Norvegica i södra Norge. Ett stort allmänt informationsmöte samt dialogmöten med politiker och tjänstemän i de berörda kommunerna har hållits.  Slutseminarium genomfördes den 12 maj. I slutrapporten föreslås ett följdprojekt där geoparkskonceptet testas i praktiken.

Projektlogg /tidsplan

2014-05-02 Medel beviljas från Skaraborgs kommunalförbund

2014-06-19 Beslut om Skara kommuns medverkan i förstudien

2014-11-05 Allmänt informationsmöte i Skara

2015-02-03 Dialogmöten med politiker

och tjänstemän i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg 

2015-02-26 Information till Hornborgarådet

2015-03-12 Dialogmöten med politiker

och tjänstemän i Skövde, Skara och Falköping

2015-05-12 Avslutande seminarium

med föreläsningar och diskussion, Ålleberg

2015-06-12 Slutrapporten är klar


Denna sida uppdaterades