< >

Parkeringsstrategi

Giltig 2019-

Vi ser att parkeringssituationen i allmänhet kan förbättras, och att frågan om var och hur vi kan parkera är en fråga som handlar om tillgänglighet och hur vi tänker oss att kommunen ska utvecklas som helhet.

Framtiden kommer att ställa än högre krav på tillgänglighet och hur vi nyttjar marken effektivt. Världen och våra vanor förändras i rask takt. Därför ska parkeringsstrategin vara ett levande och vägledande dokument.

Strategin ska ge förslag på lösningar som involverar

 • tidsbegränsade/reserverade parkeringar
 • Förstärka pendlingskedjor
 • Fysiska åtgärder och investeringar

Parkeringsstratgin ska bidra med en analys av

 • effekter av pågående och planerade projekt, ex Stadshus, bostadsbyggande
 • Kommande förutsättningar kopplat till pågående teknikutveckling

Prioriterade parkeringsbehov

 • Boendeparkering
 • handelsparkering
 • in- och utpendling
 • tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Övergripande mål och delmål

 • Parkeringsstrategin ska vara enkel att förstå och bidra med en tydlighet i hur och var man får parkera i staden. Man ska intuitivt parkera rätt.
 • Parkeringsplatser ska gestaltas trygga och attraktiva. Sammanhållna parkeringsytor ska vid gestaltningsåtgärder prioriteras.
 • Rådande regelverk kring parkerings- och angöringsplatser ska följas.
 • Kommunen, privata fastighetsägare och andra, relevanta aktörer ska samarbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att parkera i staden och röra sig inom och utanför kommunens gränser.
 • Kommunen ska verka för att gång- och cykel blir ett självklart och attraktivt alternativ för att resa inom kommunen.

Mål kopplade till Skara vision 2025

I Skara är vi stolta

 • Parkeringsstrategin ska verka för att Skara utifrån sina förutsättningar blir en förebild för andra kommuner i frågor rörande parkeringar och mobilitet. Parkeringsstrategin ska verka för att parkeringsanläggningarna harmonierar med de arkitektoniska kvalitéer som förefinns i staden och landskapet.

Livsstilen som konkurrenskraft

 • Parkeringsstrategin ska verka för att oavsett var man startar sin resa smidigt finner fram till sin destination och en trygg, tillgänglig, ledig och tilltalande parkeringsplats

Vi främjar entreprenörskapet

 • Parkeringsstrategin ska verka för att det lätt och fort går att hitta en parkeringsplats som motsvarar handelns och företagarnas behov och förstärker en positiv upplevelse av staden

Självklart hållbart

 • Parkeringsstrategin ska främja hållbara resmönster oavsett var i kommunen en är bosatt. Beträffande bilparkeringsplatser ska i första hand befintliga parkeringsytor optimeras för att motsvara behovet och när nya sådana anläggs utformas så att påverkan på miljön blir den minsta möjliga.

Denna sida uppdaterades