< >

Miljöstrategi

Giltig 2017-2025

Våra barnbarn och barnbarnsbarn ska inte behöva lösa miljöproblem efter oss. Det ska vi göra här och nu. I Skara och i andra kommuner. Det har riksdagen bestämt.

Skara kommun har en tydlig miljöstrategi och en miljöplan för allt från saneringsarbete till bättre vattenkvalitet och avfallshantering.

Miljöstrategin 2017-2025 har sin grund i nationell miljölagstiftning och målen bryts sedan ned till regional och lokal nivå. Strategin ska vara ett stöd för politiska prioriteringar och politiska beslut om insatser på miljöområdet. En tydlig struktur med lokala miljömål ska underlätta miljö- och hållbarhetsarbetet för kommunens verksamheter.

Fokusområden

Kärnan i strategin är de lokala miljömålen och sex olika fokusområden. Generationsmålet är tydligt. Vi ska inte lämna någon miljöskuld till våra barn och barnbarn.

Det handlar om sex olika fokusområden och åtgärder inom dem

  • Minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser
  • Minskade utsläpp från persontransporter samt fler som väljer cykel, gång eller kollektivtrafik
  • Hållbar bebyggd miljö i hela kommunen
  • Minimerad risk för allvarlig skada på människors hälsa och natur
  • Värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer bevara och förvaltas väl
  • Välja varor, kemikalier och byggmaterial med låg negativ miljöpåverkan 

Denna sida uppdaterades