< >

Folkhälsostrategi

Giltig 2021-2023

Folkhälsostrategin anger riktningen för det folkhälsoarbete som ska bedrivas i Skara kommun. Den prioriterar de mest angelägna områdena att arbeta med inom folkhälsoarbetet de kommande åren. Detta för att kunna utforma insatser där det finns störst behov. De inriktningar som är framtagna i folkhälsostrategin är kopplade till Skara kommuns Vision 2025, utifrån ett folkhälsoperspektiv för en socialt hållbar samhällsutveckling.

Strategiska inriktningar 2021 – 2023

Jämlika, jämställda och goda levnadsvanor och livsvillkor

Ett samhälle med jämlika livsvillkor bidrar till att människor mår bättre, stärker samhållningen samt bidrar till ökad trygghet och tillit. En god folkhälsa skapas då i alla samhällsgrupper och ger goda livsvillkor och levnadsvanor för invånarna. Ett mer jämlikt samhälle blir tryggare med mindre kriminalitet och social oro. En medveten samhällsplanering underlättar för människor att vara fysiskt aktiva, känna sig trygga och må bra.

  • Främja jämlika, jämställda och goda livsvillkor oavsett socioekonomiska förutsättningar, identitet eller funktionsvariationer och på så sätt minska de påverkbara hälsoklyftorna.
  • Inspirera invånarna till goda och hälsosamma levnadsvanor.
  • Miljöer i Skara ska främja fysisk aktivitet, trygghet och gemenskap.

 God samhörighet och tillit mellan människor och till samhället

Delaktighet och inflytande är bland de mest grundläggande förutsättningarna för en god folkhälsa. För att må bra har människor behov av att känna samhörighet och tillit, känna sig inkluderade och ha möjlighet att påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen. Tilliten mellan människor och till samhället i stort är grundstenar i en fungerande demokrati.

  • Främja barn- och ungdomars möjligheter att påverka och ha inflytande.
  • Förebygga och tidigt upptäcka alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld.
  • Stärka den sociala gemenskapen bland äldre, för att på så vis motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa samt ge äldre möjlighet att påverka sin livssituation.

Fullföljda studier - barn och unga ska ha förutsättningar för ett gott liv

Att alla barn och unga har möjligheter till att leva hälsosamt och har möjligheter för utbildning är viktiga komponenter i en hållbar samhällsutveckling. Tidiga insatser för att ge barn goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för barns väl-mående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa.

  • Stärka barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa genom att motverka och förebygga orsaker och konsekvenser till ohälsa bland barn och unga.
  • Främja barn och ungas hälsa genom hälsofrämjande och förebyggande insatser för att minska bruket av alkohol, tobak, narkotika och spel.

Denna sida uppdaterades