< >

Strategi, program och planer

Skara kommun vill möjliggöra ett gott liv åt alla invånare, både idag och på längre sikt. Det är det främsta målet för kommunens verksamheter. I Skara vision 2025 finns fyra områden som kommunen särskilt jobbar mot för att nå målet. Till dessa finns ett antal strategier kopplade.

Visionens fyra områden är Självklart hållbart, Livsstilen som konkurrenskraft, Vi främjar entreprenörskapet och I Skara är vi stolta. Mål för de fyra fokusområdena finns i de olika strategierna, som är avstämda mot visionen.

Beslutade strategier

Strategierna berör frågor som är viktiga för samhällsbygget och där vi behöver klargöra riktningen framåt. De har tagits fram genom samråd eller dialogmöten och varit ute på remiss hos berörda som har fått tycka till om innehållet.

Planer

Planerna avser oftast målen och inriktningen för en verksamhet eller en förvaltning.

Denna sida uppdaterades