< >

Ombyggnad av stadens centrala delar


Projektperiod

I början av mars 2020 etablerar entreprenören sig på platsen och byggbodarna kommer upp. Byggbodarna kommer att stå på en del av den grusade parkeringsplatsen vid busstationen. Dessa platser kommer att försvinna för gott för här kommer det att anläggas planteringar när byggbodarna tas bort. Ungefär 70 parkeringsplatser kommer att finnas kvar som man når via Nils Billstensgatan. 

Under projektperioden kommer den avstängda delen av Vallgatan att vara busstation. Inom området kommer busshållplatserna att byggas om, spårområdet tillsammans med taket på perrongen ska flyttas ungefär 80 meter österut. Även järnvägsväxlarna kommer att flyttas. En så kallad vattenhäst kommer att monteras upp vid perrongtaket. Där kommer man att kunna fylla på vatten i ångloket. Under våren kommer museijärnvägen att kunna köra sina turer igen.

In- och utfarten till busstationen flyttas och gång- och cykelbanan från Gällkvist får en ny och säker överfart på Vallgatan från Jarlagatan. Det byggs också en fortsättning av gång- och cykelvägen vidare mot Skaraborgsgatan.

Hela projektet beräknas vara klart under november månad.

Trafiken påverkas

Den 9 mars stängdes delar av Vallgatan och Kämpagatan av för all trafik från rondellen vid Kämpagatan och fram till Jarlagatan. Den här delen kommer att användas för bussar och busshållplatser under byggtiden. Boende längs sträckan kommer naturligtvis att ha tillgång till sina fastigheter.

Kämpagatan kommer att vara avstängd från spåren fram till rondellen vid Vallgatan. Då kommer arbeten att göras i spårområdet. Arbetet beräknas ta en månad och när det är klart kommer Kämpagatan att öppnas igen.

Det kommer att finnas vägvisningar i form av oranga pilar som visar på alternativa vägar.

På Skaraborgsgatan kommer ett permanent förbud att införas mot långa och tunga transporter. Det betyder att lastbilar på mer än arton meter inte får köras där. Lastbilar måste köra E20 och ta de avfarter som leder direkt till destinationen utan köra genom centrala Skara.

Transporter till centrum får köra in från den västra infarten från E20. Infarten till Munkens parkering påverkas inte av ombyggnaden.

Syfte

Tanken med ombyggnaden är att bereda plats för bostäder mellan busstationen och Munken. Men ombyggnaden är också en del i stadens gestaltningsprogram där vi vill binda samman stadens både delar som är delad av järnvägsspåren. Staden blir förtätad och det blir ett trafiksäkert gång- och cykelstråk från Gällkvist in till stadens centrala delar.

Mål

 • Skapa plats för ett varierat och långsiktigt hållbart bostadsbyggande
 • Bryta barriärer och förstärka de nord-sydliga kopplingarna mellan stadens delar
 • Skapa ett funktionellt område för transport som utgår från kollektivtrafik, gående och cyklister
 • Skapa en attraktiva och trygg stadsmiljö i anslutning till busstationen
 • Öka andelen funktionella grönytor och skapa gröna stråk

Deltagande parter

Skara kommun

Beskrivning av nuläget

Stationsområdet upplevs som en barriär i stadsrummet och platsen upplevs också som otrygg. På området finns potential att förtäta staden och bygga fler centrumnära bostäder.

Projektlogg och tidsplan 2020

 • 2-3 mars: Optiva AB etablerar sig på området
 • 9 mars: Del av Vallgatan och Kämpagatan stängs av
 • 9 mars: Ny trafikföreskrift om långa och tunga fordon på Skaraborgsgatan (endast centrum) börjar gälla
 • 9 juli: Enkät om namn på befintlig plats och nytt kvarter på området Läs mer
 • 13 juli: Centrumbostäder publicerar sina planer på centrumnära boende för senioner i det nya kvarteret. Läs mer
 • November: Ombyggnaden av spårområdet avslutas
 • 25 november: Tal av Tal av kommunfullmäktiges ordförande J-O Bohlin och Centrumbostäders ordförande Thomas Karlsson. Länk till webbsändningen Länk till annan webbplats.
 • November-december: Byggnation av gång-och cykelväg samt återställningsarbeten framför Stationshuset.

Denna sida uppdaterades