< >


Kailun Sun, Karen Høstmark, Evalotta Holby och Sarah Blake Elmvall presenterade sitt fördjupningsprojekt om stationsområdet.

Fördjupningsprojekten presenterades

Den 18 december presenterade studenterna sina fördjupningsprojekt för lärare, gäster och varandra. 

Under en mycket inspirerande dag fick vi ta del av tio projekt som valts ut för att fördjupa studiet av frågor inom gestaltning för en hållbar utveckling. Studenterna hade själva valt fördjupningsområde och gruppsammansättning.

Projekten hade stor spännvidd men var alla intressanta på olika sätt. Geografiskt omfattade de Skara, Varnhem, Axvall samt landsbygd utmed vatten-, tåg- och vandringsleder. Tematiskt spände projekten över att leva hållbart, verka och bli gammal i Skara.

Projekten är

  • Hållbara hästkrafter - hästnäringen som katalysator för utveckling
  • Naturligtvis! - Vandringsleder och nyckelprojekt som uppmuntrar till att vistas mer i naturen
  • Från Nästgårds - Lokal mat- och energiförsörjning
  • Ekohuset - Kopplra ihop stad och land
  • Följ strömmen - vattenhantering och offentliga platser längs Drysan
  • På Spåret - överbrygga barriärer och gränser i Skara
  • Bo tillsammans på äldre dagar - kollektivboende för seniorer i Varnhem
  • Kulturhub - mångkulturell mötesplats
  • Ekoby i Varnhem
  • Share/your)Ability - brädspel för hållbar utveckling

Efter presentationerna kommenterades arbetet av andra studenter och även gästerna hade möjlighet att komma med inspel och synpunkter.

- Ni har fått mig att ändra ståndpunkt, sade stadsarkitekt Anders Kyrkander vid diskussionen efter studenternas presentation av idéer kring stationsområdet. 

Från Skara kommun deltog utvecklingschefen Åsa Jellinek, stadsarkitekt Anders Kyrkander, planarkitekterna Eric Alnemar och Tobias Gunnarsson samt kommunikatören Helena Långström Schön.

Under de kommande veckorna kommer studenterna att översätta allt material till svenska inför den slutliga presentationen i Skara den 12 januari.

Presentation and critics of in-depth projects

On December 18, students presented their in-depth project in front of teachers, guests and each other.

On a very inspiring day we took part of the ten selected projects to deepen the study of  issues regarding design of sustainable development. The students themselves had chosen project area and group composition.

The projects spanned over a wide range of topics but were all interesting in different ways. The geographical themes scoped Skara, Varnhem, Axvall and rural areas along water, rail and hiking trails. Thematicly the projects discussed issues like living sustainably, working, and growing old in Skara.

The projects are
• Powerponies and Horceforces - a resilient horse-centre in Axvall
Naturally! Trails for knowledge in Skara municipality
The Farmer- Local food and energy supply
Ekohuset - Merge urban and rural living
Go with the flow - water management and public places along Drysan
The Moving District- overcoming barriers and boundaries in Skara
• Aging in Place - co-housing for seniors in Varnhem
• Culture Square - multicultural meeting place
Eco-village in Varnhem
Share (your) Ability - board game for sustainable development

After the presentations, the other students commented on the work. The guests also had the opportunity to give input and feedback.
- You have changed my mind, said city architect Anders Kyrkander during the discussion after thre students' presentation of ideas about the station area.

From Skara Municipality participated Asa Jellinek, development manager, Anders Kyrkander, city architect, Eric Alnemar and Tobias Gunnarsson, both architects and Helena Långström Schön, communications officer.<<

In the coming weeks, the students will translate all the material into Swedish before the final presentation in Skara on January 12.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades