< >


Teoretiska perspektiv på hållbar utveckling

Utöver studiebesöket på Stadsjord och workshopen fördjupade vi oss förra veckan (v. 43) i varsin bok. Uppgiften var att ur ett teoretiskt perspektiv läsa om olika förhållningssätt och strategier kring hur städer kan utvecklas och planeras ur ett hållbart perspektiv.

Böckernas ämnen var varierade och berörde allt från urbant jordbruk till ekologisk urbanism och hur andra kommuner och städer har arbetat för att skapa hållbara samhällen.

Veckan avslutades i seminarier där vi kortfattat presenterade våra böcker och reflekterade över hur de olika idéer som vi läst om kan appliceras på Skara. Exempel på samtal som kom upp var hur gaturum kan utformas för att främja gående och cyklister, eventuella mötesplatser kring odling samt hur Skara skulle kunna utvecklas i framtiden för att främja en biologisk mångfald.

Theoretical Context Week

Last week we read books on different topics regarding sustainable development strategies. The week ended with a seminar where the books where presented and we discussed how the different ideas could apply to Skara.


/ Alice Valinger


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades