< >

Vanliga frågor och svar

  1. Hur fungerar asylprocessen?
  2. Vem räknas som ensamkommande?
  3. Vem betalar? Är det Skara kommun?
  4. Hur ser ansvaret ut för de asylsökande som kommer till Skara?
  5. Beviljat uppehållstillstånd - vem har ansvaret då?
  6. Vilken hjälp från man från kommunen när man har fått uppehållstillstånd?
  7. Lära sig svenska?

 

1. Hur fungerar asylprocessen?

Under asylprocessen utreder Migrationsverket om personen uppfyller kraven för att få asyl. Det är oftast upp till den asylsökande att bevisa varför det föreligger tillräckliga skäl för att beviljas asyl. Processen är krävande och omtumlande och ställer höga krav på den enskilde. Ett avslagsbeslut på ansökan om uppehållstillstånd kan överklagas. När en person söker asyl i Sverige har personen möjlighet att själv ordna en plats att bo på under asylprocessen eller bo på en av Migrationsverket anvisad plats.

www.migrationsverket.selänk till annan webbplats

2. Vem räknas som ensamkommande?

Barn som är under 18 år och kommer utan sin mamma eller pappa till Sverige för att söka asyl kallas för ensamkommande barn. I Sverige är man barn tills man fyllt 18 år. Ansökan om asyl lämnas till Migrationsverket.

3. Vem betalar? Är det Skara kommun?

Under tiden människor får sina asylärenden prövade står Migrationsverket för kostnaderna för boende, dagersättning, hälsovård med mera. Om personerna beviljas flyktingstatus och blir kommunplacerade i Skara får kommunen ersättning av staten under två år.

Pengarna ska täcka kostnader för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället och vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

För de barn och unga som går i skolan ersätts kommunen med ett schablonbelopp som regeringen fastställt.

4. Hur ser ansvaret ut för de asylsökande som kommer till Skara?

Migrationsverket har ansvar för att asylsökande personer har mat och bostad samt för att utreda deras asylansökan. Migrationsverket ansvarar även för att de asylsökande får information om samhället och de lagar och regler som gäller. Entreprenören som äger boendet ansvarar för den löpande verksamheten på asylboendet.

Kommunen är skyldig att erbjuda skola och förskola till barnen. Om barn tros fara illa har kommunen ett ansvar att bedöma och utreda barnens situation. Om en nödsituation uppstår, för en asylsökande eller annan skarabo, har kommunen uppdrag att utreda situationen.

Däremot har asylsökande inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

5. Beviljat uppehållstillstånd - vem har ansvaret då?

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter. Det finns en central överenskommelse, nationellt mellan dessa parter där man reglerar vem som ansvarar för vad för målgruppen nyanlända. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret och ansvaret för att driva och revidera överenskommelsen.

I Skara finns en lokal överenskommelse där det framgår vad varje part ansvarar för och även hur det ska genomföras.

När en person har fått uppehållstillstånd så har denne möjlighet att delta i 24 månaders etableringsperiod. Det innebär vanligtvis att personen lär sig svenska genom SFI (svenska för invandrare) studier, deltar i samhällsinformation, validerar betyg, gör praktik med mera. Planen utformas utifrån individens förutsättningar, önskemål och bakgrund. Följer personen planen har man rätt till en etableringsersättning.

Etableringsersättning utbetalas av Försäkringskassan.

6. Vilken hjälp från man från kommunen när man har fått uppehållstillstånd?

Socialsekreterare från Försörjningsstödsenheten tar emot den nyanlände som är anvisad till Skara. Anvisad betyder att kommunen har fått information om att mottaga en specifik familj eller person. Anvisningen görs av Arbetsförmedlingen Bosättning i Stockholm. Det är Länsstyrelsen som bestämmer hur många personer som ska anvisas till Skara.

När den anvisade personen/familjen kommer till Skara har socialsekreterarna ordnat en bostad, dit personen/familjen kan flytta in. Utifrån olika behov anmäls barnen till förskola, skola, föräldrarna till SFI.

Mottagandet sker inte enligt denna modell om den nyanlände flyttar till Skara på eget initiativ. Då har de nyanlända ett eget ansvar för att ordna med praktiska detaljer som sker vid bosättningen i Skara.

7. Lära sig svenska?

När en vuxen person har fått uppehållstillstånd erbjuds plats på Svenska för invandrare (SFI).  SFI undervisningen är en del av Vuxenutbildningen.

Barn till nyanlända går i vanlig grundskola.

Barn i gymnasieåldern går på Katedralskolan, på introduktionsprogrammet.


Denna sida uppdaterades

Dela: