< >

Vad är vad - en snabbguide till alla uttryck


Asylsökande

En person som befinner sig i ett land och där söker asyl/skydd men inte fått sin ansökan avgjord. Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet.

Flykting

Någon som lever utanför det land som personen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

Etableringsperiod

Den 24-månadersperiod som påbörjas när en person fått uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna. Dessa kan bestå av svenska studier, praktik, validering av yrkeskompetens, samhällsinformation mm. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände kartlägga kompetensen samt upprätta en etableringsplan. Planen ska innehålla insatser för att underlätta och påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet. En statlig ersättning som är lika för alla nyanlända oavsett bosättningsort utgår vid aktivt deltagande i etableringsinsatser. Arbetsförmedlingen beslutar om denna ersättning.

Nyanländ

Nyanländ kallas en person som fått uppehållstillstånd, under sina första år i landet. Personen har svenskt personnummer och är folkbokförd i någon av Sveriges kommuner.

Invandrare

En person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år. Kvotflyktingar - de flyktingar som FN:s flyktingorgan UNHCR beviljat flyktingstatus och som kommer till Sverige från något av FN:s flyktingläger. Den svenska regeringen bestämmer kvoten, som brukar vara mellan 1400-1900 personer per år. En kvotflykting har fått uppehållstillstånd före inresa till Sverige och kommer direkt till en kommun.

Ensamkommande barn

Ett barn under 18 år som kommer till Sverige och söker asyl, utan sina vårdnadshavare. Kommunerna ansvarar sedan den 1 juli 2006 för ensamkommande asylsökande barns mottagande, omsorg och boende. Kommunerna ansvar gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Källor: Wikipedia, UNHCR, Länsstyrelsen, Nationalencyklopedin, Migrationsverket.

 

Denna sida uppdaterades

Dela: