< >


Kommunen tar kraftag kring långvarig skolfrånvaro

Allt fler barn världen över klarar inte av att gå i skolan och problemet finns även i Skara. Nu tar kommunen krafttag och genomför en utbildning för all personal i kommunen som arbetar inom skolan och omsorg, och med barn och unga i åldrarna 0-20 år. Utbildningen syftar till att bygga upp en gemensam kunskap, utveckla samverkan och hållbara strukturer som främjar närvaro och motverkar långvarig skolfrånvaro.

Hög skolfrånvaro sätter spår

Barn är inte framtiden, barn är nu, samtidigt har barn rätt att utvecklas och nå sin fulla potential, att drömma och känna hopp om framtiden. Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i, men inte för varje barn, hela tiden. De senaste tio åren har antalet barn som inte klarar av att gå till skolan, ökat inte bara i Skara, i Sverige utan över hela världen.

Skolfrånvaron orsakar ett stort mänskligt lidande för det enskilda barnet men också för hela familjen. Det är ett tecken på en komplex kombination av olika slags problem, vilket gör att barn och unga ofta är i behov av en sammansatt hjälp från flera olika verksamheter.

Barn med hög frånvaro från skolan får svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, de pluggar inte vidare på samma sätt och de blir i högre grad beroende av försörjningsstöd. Samhället förlorar alla de erfarenheter och all den kompetens som dessa individer har.

Uppskattningsvis finns ca 170 000 unga mellan 16 – 25 år i Sverige med social ångest, som lever isolerade, och står långt från arbete och studier.

Gemensamt ansvar

I alla kommuner har skola och socialtjänst ett långtgående ansvar för att barn ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd. 

Att barn inte går till skolan är inte enbart skolans ansvar ”ett skolproblem” eller socialtjänstens ansvar ”att utreda bristande föräldraförmåga och upprätthålla skolplikten” utan ett gemensamt ansvar som kräver tillit till varandra och en uttalad strävan efter samsyn.

Samverkan gör skillnad

Skara kommun arbetar och samverkar förvaltningsöverskridande för att barn och unga i kommunen ska få goda utvecklingsmöjligheter och trygga uppväxtvillkor. Syftet är att nå en effektiv och hållbar samverkans i frågor som berör olika förvaltningar/enheter inom kommunen men också tillsammans med hälsosjukvården. I höst tillkommer även samverkansstrukturen kompletteras med medverkan från polis och SMS (Samhällsskydd Mellersta Skaraborg)

Inom denna ram startar nu kommun en gemensam utbildningsinsats för att förbättra insatser kring problematisk skolfrånvaro i Skara kommun 0 – 20 år. En utbildning som kommer sträcka sig över ett och ett halvt år.

Utbildningen syftar till att bygga upp en gemensam kunskap, utveckla samverkan och omsätta utbildningsinsatsen till hållbara strukturer som främjar närvaro och motverkar skolmisslyckande från förskola till gymnasium utifrån problematisk skolfrånvaro. 

Budskapet är att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med omsorgsförvaltningen kan göra skillnad, på riktigt, för de mest utsatta barnen i Skara kommun.


Iman El Awad
Processledare
Samverkan barn och unga

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades