< >

Frågor och svar om elförsörjning

Energisituationen i Sverige och resten av Europa är kraftigt ansträngd. Det handlar inte bara om höga elpriser. Det finns även risk att elen inte kommer räcka under vissa timmar i vinter. 

Säkerhet och beredskap

Energisituationen i Sverige och resten av Europa är kraftigt ansträngd. Det handlar inte bara om höga elpriser. Det finns även risk att elen inte kommer räcka under vissa timmar i vinter.

Vi behöver agera tillsammans för att mildra effekterna. Det gäller alla – myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner. Genom att förbruka mindre och kapa topparna i elanvändningen morgon och kväll kan vi minska risken för elbrist.

Oftast täcker produktionen av el efterfrågan. Men under kalla, vindstilla dagar kan det uppstå ett underskott, det vill säga vi konsumerar mer än vi producerar. Då måste vi importera el från våra grannländer. Om det vid det tillfället inte går att importera el uppstår brist och vi kan tvingas stänga av el för att inte elnätet ska kollapsa.

Sverige har under flera år varit beroende av import vid de mest ansträngda situationerna. På grund av omvärldsläget minskar sannolikheten att kunna importera från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser. Det handlar också om att vara solidariska med andra människor i Europa.

Regeringen har bestämt att nationella och regionala myndigheter ska spara 5% av elanvändningen. Varje kommun avgör själv hur mycket som ska sparas. Det här är Skara kommuns målinriktning:

  • Minska kommunens elanvändning med 5%
  • Minska kommunens elanvändning vid ”toppar”

Att spara el är viktigt för klimatet och plånboken och för att vara solidariska mot människor i Europa. Därför behöver vi spara tillsammans!

Vad gör kommunen?

Vi ser över vad kommunen kan göra för att minska elanvändningen vid toppar när elen behövs som bäst morgon och kväll. Vi har koll på vår förbrukning och kommer att dra ner på de områden som ger bäst effekt. Den inventeringen pågår nu och vi kommer att presentera det när det är klart. Nyttan med de åtgärder vi gör måste alltid ställas mot hur verksamheter eller allmänhet påverkas.

Förvaltningarna har redan genomfört vissa förändringar. Genom att flytta en kontorsmodul på Katedralskolan kunde vi exempelvis stänga av ett äldre aggregat och spara in 11% av skolans elanvändning.

Energieffektivisering är ett ständigt pågående arbete i kommunen. På tio år har vi minskat elanvändningen för gatubelysning med nästan 70% procent genom att byta ut alla lampor till LED.

Sedan 2009 har vi också minskat elanvändningen med 25% på kommunens fastigheter.

Det här är de större åtgärder som ligger i planen för 2022:

Ardalaskolan - injustering av värmesystem
Badhuset - LED-belysning i teknikutrymme
Brandstationen -  LED-belysning i hela fastigheten
Katedralskolan -  LED-belysning och spjällstyrning i ventilationen
Nya biblioteket -  LED-belysning och konvektorer (värmesystem)
Valleskolan -  LED-belysning och undertak samt injustering av värmesystem

Julbelysningen på gator och torg är energieffektiv, den är uppskattad, skapar trygghet och julstämning. Eftersom den offentliga julbelysningen är så optimerad blir energibesparingen av att släcka den marginell. Samtidigt är det ett symbolvärde i att minska belysningen, så vi ser över vilka tider och med vilken effekt julbelysningen utomhus är påslagen. Inomhus kommer vi att ha färre elljusstakar i fönstren. För att spara el gör vi naturligtvis fler insatser i kommunen, vilket sammantaget ger god effekt. Nyttan med de åtgärder vi gör måste alltid ställas mot hur verksamheter eller allmänhet påverkas.


I händelse av frånkoppling

Elen kan kopplas från lokalt för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska Kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område frånkoppling ska ske, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. De meddelar sedan de regionala nätföretagen att de ska genomföra frånkopplingen inom 15 minuter.

Om det trots åtgärder uppstår elbrist så kommer samhällsviktig verksamhet som till exempel sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst att prioriteras. Kommuner och elnätsföretag ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet.

En frånkoppling av elen skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Som medborgare ska du alltid vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning.

Läs mer om elavbrott: Elavbrott Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du förbereder dig på: Hemberedskap Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades