< >

Energiläget - så agerar Skara kommun

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Skara kommun jobbar med förebyggande och löpande åtgärder kopplat till utvecklingen kring energibrist.

Säkerhet och beredskap

Energisituationen i Sverige och resten av Europa är kraftigt ansträngd. Det handlar inte bara om höga elpriser. Det finns även risk att elen inte kommer räcka under vissa timmar i vinter.

Vi behöver agera tillsammans för att mildra effekterna. Det gäller alla – myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner. Genom att förbruka mindre och kapa topparna i elanvändningen morgon och kväll kan vi minska risken för elbrist.

Oftast täcker produktionen av el efterfrågan. Men under kalla, vindstilla dagar kan det uppstå ett underskott, det vill säga vi konsumerar mer än vi producerar. Då måste vi importera el från våra grannländer. Om det vid det tillfället inte går att importera el uppstår brist och vi kan tvingas stänga av el för att inte elnätet ska kollapsa.

Sverige har under flera år varit beroende av import vid de mest ansträngda situationerna. På grund av omvärldsläget minskar sannolikheten att kunna importera från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser. Det handlar också om att vara solidariska med andra människor i Europa.

Regeringen har bestämt att nationella och regionala myndigheter ska spara 5% av elanvändningen. Varje kommun avgör själv hur mycket som ska sparas. Det här är Skara kommuns målinriktning:

 • Minska kommunens elanvändning med 5%
 • Minska kommunens elanvändning vid ”toppar”

Att spara el är viktigt för klimatet och plånboken och för att vara solidariska mot människor i Europa. Därför behöver vi spara tillsammans!

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

 • Minska tiden i duschen.
 • Sänk inomhusvärmen.
 • Tvätta när den allmänna elanvändningen är som lägst.
 • Stäng av apparater och släck lamporna.
 • Täta ditt hus.
 • Tänk efter vad du använder el till.
 • En grad lägre inomhustemperatur minskar energin för uppvärmning med cirka fem procent.
 • Effektiva kranar och duschmunstycken minskar varmvatten-användning upp till 40 procent.
 • LED-lampor drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Täta fönster och dörrar kan minska värmeläckaget med upp till 33 procent.

Vad gör kommunen?

Skara kommun har identifierat åtgärder som är möjliga för att på kort sikt minska elanvändningen och på så sätt lämna ett bidrag till minskad elanvändning i samhället under den kommande vintersäsongen. Behovet av minskad elanvändning kan mycket väl kvarstå längre än så och arbetet med el- och energieffektivisering behöver därför fortsätta och vara prioriterat inom samtliga verksamheter även på längre sikt. De åtgärder som görs nu under vintern är åtgärder som kan göras utan betydande påverkan på verksamheten, till exempel på trygghet, säkerhet och framkomlighet.

Vi ser över vad kommunen kan göra för att minska elanvändningen vid toppar när elen behövs som bäst morgon och kväll. Vi har koll på vår förbrukning och kommer att dra ner på de områden som ger bäst effekt. Nyttan med de åtgärder vi gör måste alltid ställas mot hur verksamheter eller allmänhet påverkas.

Förvaltningarna har redan genomfört vissa förändringar. Genom att flytta en kontorsmodul på Katedralskolan kunde vi exempelvis stänga av ett äldre aggregat och spara in 11% av skolans elanvändning.

Energieffektivisering är ett ständigt pågående arbete i kommunen. På tio år har vi minskat elanvändningen för gatubelysning med nästan 70% procent genom att byta ut alla lampor till LED.

Sedan 2009 har vi också minskat elanvändningen med 25% på kommunens fastigheter.

Det här är de större åtgärder som ligger i planen för 2022:

Ardalaskolan - injustering av värmesystem
Badhuset - LED-belysning i teknikutrymme
Brandstationen -  LED-belysning i hela fastigheten
Katedralskolan -  LED-belysning och spjällstyrning i ventilationen
Nya biblioteket -  LED-belysning och konvektorer (värmesystem)
Valleskolan -  LED-belysning och undertak samt injustering av värmesystem

Vi har valt att göra energibesparingar där det ger störst effekt. Som ett exempel drar ett enda bastuaggregat på Vilanbadet 80% mer el än Gamla Vattentornets hela belysning. Därför har vi begränsat användningen av bastur på Vilan i vinter men låter belysningen på vattentornet vara tänd.

Gamla Vattentornet har fasadbelysning som lyser kvällstid under ett begränsat antal timmar. En vanlig kväll med vitt ljus på tornet är förbrukningen cirka 9,5kWh/dygn. Vid särskilda tillfällen lyser vi upp med andra färger och då förbrukar vi lite mer, cirka 15kWh/dygn. Som jämförelse förbrukar ett bastuaggregat av större modell på badhuset omkring 50kWh under en dags användning.

Belysningen på Gamla Vattentornet skapar trygghet och är uppskattad av många. Det är också så att belysningen på tornet kan ta skada om vi släcker ner en hel säsong eftersom det kan uppstå fuktskador i armaturen.

Julbelysningen på gator och torg är energieffektiv, den är uppskattad, skapar trygghet och julstämning. Eftersom den offentliga julbelysningen är så optimerad blir energibesparingen av att släcka den marginell. Samtidigt är det ett symbolvärde i att minska belysningen, så vi har sett över vilka tider och med vilken effekt julbelysningen utomhus är påslagen. Inomhus hade vi färre elljusstakar i fönstren.

För att spara el gör vi naturligtvis fler insatser i kommunen, vilket sammantaget ger god effekt. Nyttan med de åtgärder vi gör måste alltid ställas mot hur verksamheter eller allmänhet påverkas.

I händelse av frånkoppling

Elen kan kopplas från lokalt för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska Kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område frånkoppling ska ske, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. De meddelar sedan de regionala nätföretagen att de ska genomföra frånkopplingen inom 15 minuter.

Om det trots åtgärder uppstår elbrist så kommer samhällsviktig verksamhet som till exempel sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst att prioriteras. Kommuner och elnätsföretag ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet.

En frånkoppling av elen skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Som medborgare ska du alltid vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning.

Läs mer om elavbrott: Elavbrott Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du förbereder dig på: Hemberedskap Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades