< >

Självklart hållbart

I Skara är det självklart att vi skyddar miljön och använder energi och naturresurser på ett effektivt vis. Våra hållbara vanor gör oss till ett föredöme som stärker normer och värderingar. Både på landsbygden och i staden finns goda möjligheter till att försörja sig. Skara kommun har en stabil ekonomi, och vi tar vara på lokala produkter och tjänster. Vi har en långsiktigt hållbar tillväxt. Folkhälsan är god. Det finns ett starkt socialt skyddsnät och ett aktivt civilsamhälle där föreningslivet spelar roll. Våra invånare mår bra och deltar i samhället – oavsett bakgrund och livsstil. Det får hela Skara att må bra.

 

Mål i beslutade strategier

 

Bostadsförsörjningsprogrammet 2016-2018

 • Hög kvalitet och tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet
 • God planberedskap för alla typer av upplåtelseformer
 • Alla bostadssociala grupper får möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden
 • Skaraborgs kommuner samverkar kring bostadsförsörjning

Cykelstrategi 2016 -

 • En ökad andel av de korta vardagstransporterna inom tätorter sker med cykel.
 • Det ska vara tryggt och säkert att cykla.
 • Användandet av cyklar i kommunens organisation ska öka.
 • Att skapa förutsättningar för arbetspendling med cykel mellan Skaras tätorter
 • Skapa förutsättningar för en cykelturism över kommungränser och mot kontinenten.

Integrationsstrategi 2017-2020 - strategisk inriktning

 • Det ska finnas en tydlig och strukturerad samverkan mellan föreningslivet, ideella organisationer, näringslivet och kommunen
 • Det ska finnas bostäder för alla
 • Alla människor ska ha möjlighet till egen försörjning

Landsbygdsstrategi 2016-2020

 • Skara kommun värnar om ett rikt varierat landskap och en ökad biologisk mångfald.
 • Skara kommun tydliggör de lokala ekosystemtjänsternas värde i kommunens fortsatta utveckling.
 • Skara kommuns invånare och besökare ska ha tillgång till så konkurrenskraftiga digitala tjänster som möjligt, samt att 90 % av hushållen i Skara kommun har tillgång till/ska kunna beställa bredband med en kapacitet om minst 100 Mbits/s år 2020. 
 • Skara kommun arbetar för att kvinnor och män, pojkar och flickor som bor på landsbygden kan resa hållbart genom ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för cyklister.
 • Den kommunala vägplanen hålls uppdaterad och ligger till grund för dialog och åtgärder i Skara kommun.

Vatten- och avloppsplan 2016 -

 • Ingen övergödning 
 • Grundvatten av god kvalitet 
 • Levande sjöar och vattendrag
 • God bebyggd miljö

Utgångspunkten för VA-planen är gällande lagstiftning inom miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900) och lag om allmänna vattentjänster (2006:412).


Denna sida uppdaterades 2019-06-28

Dela: