< >

Landsbygdsstrategi

Giltig 2016-2020

Strategin har tagits fram för att visa på hela kommunens betydelse för framtiden – relationen mellan staden, landet och mitt emellan. Strategins syfte är att sätta upp mål för de utvecklingsinsatser som behövs specifikt på landsbygden.

Mål för landsbygdsutvecklingen i Skara kommun

  • Arbeta för att alla övergripande kommunala beslut är landsbygdssäkrade.
  • Främja ett öppet samhälle där mångfalden välkomnas på landsbygden och där kvinnor och män, gamla som unga, oavsett härkomst har likvärdiga förutsättningar att bo, verka och leva och samma möjligheter till utveckling och ett rikt liv.
  • Att politiker och tjänstemän har väl fungerande och regelbundna kontakter med allmänheten och aktörerna på landsbygden.
  • Uppmuntra och möjliggöra för byggnation av olika boendeformer på landsbygden.
  • Stärka positionen som centrum för utbildning- och utvecklingsinsatser för de gröna näringarna
  • Värna om ett rikt varierat landskap och en ökad biologisk mångfald.
  • Tydliggöra de lokala ekosystemtjänsternas värde i kommunens fortsatta utveckling.
  • Invånare och besökare ska ha tillgång till så konkurrenskraftiga digitala tjänster som möjligt, samt att 90 % av hushållen i Skara kommun har tillgång till/ska kunna beställa bredband med en kapacitet om minst 100 Mbits/s år 2020. 
  • Arbeta för att kvinnor och män, pojkar och flickor som bor på landsbygden kan resa hållbart genom ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för cyklister.
  • Den kommunala vägplanen hålls uppdaterad och ligger till grund för dialog och åtgärder i Skara kommun.

Denna sida uppdaterades