< >

Politik och demokrati

Regeringsformen är en av Sveriges grundlagar och beskriver att all offentlig makt utgår från folket. Alla är lika inför lagen och offentliga myndigheter ska ta hänsyn till saklighet och opartiskhet. Regeringsformen gäller även för kommuner och genom den får kommunerna i uppdrag att sköta de lokala angelägenheterna av allmänt intresse. För att klara av detta uppdrag har varje kommun en folkvald församling som kallas kommunfullmäktige.

Folkvalda politiker

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande grupp och består av folkvalda politiker. Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs av kommunens medborgare vart fjärde år i allmänna val. Ledamöterna väljs för en mandatperiod, vilket innebär den 4-årsperiod som är fram till nästa allmänna val. Utifrån hur många röster varje parti får fördelas sedan mandaten, alltså de platser som finns i kommunfullmäktige.

Vad är kommunens uppdrag?

Kommunallagen förtydligar hur kommunen ska organisera sig och vilka befogenheter kommunen har inom sitt självstyre. Kommunallagen tillsammans med flera andra speciallagar ger kommunen rätt att själv avgöra vad som är en kommunal angelägenhet med två undantag;

  • Kommunen får inte utöva sådant som enligt lag ska utföras av en annan offentlig myndighet
  • Verksamheterna ska i princip bara vara inom kommunens egna geografiska gräns

De områden som kommunen har fått ansvar för är att leverera välfärd till sina medborgare i form av socialtjänst, barnomsorg och skola. Enligt lag ansvarar kommunen även för miljö-och hälsoskydd, renhållning, plan- och byggfrågor, ordning och säkerhet, räddningstjänst, vatten och avlopp.

Kommunen kan även välja att arbeta med bland annat näringsliv, exploatering, kultur och fritid samt samhällsutveckling.

Kommunen är en betydelsefull arbetsgivare och har i och med det ett stort uppdrag att leverera arbetsmöjligheter och arbeta aktivt för kompetensförsörjning.

Denna sida uppdaterades