< >

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen att leda, samordna och utveckla den kommunala organisationen. Kommundirektören är chef för kommunledningsförvaltningen. Kommundirektören är också chef över alla förvaltningschefer. 

Kommunledningsförvaltningen är indelad i avdelningar och enheter.

Kommunledningsförvaltningen leds av kommunstyrelsen och till förvaltningen finns ytterligare två nämnder, miljö- och byggnadsnnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Avdelningen för kommunikation, kultur och fritid

Avdelningen ansvarar för styrning, utveckling och samordning av kommunens information, kommunikation, IT, telefoni, kulturverksamhet, bibliotek, idrotts- och fritidsanläggningar. 

Avdelningen är indelad i tre enheter.

Kommunikationsenheten

Kommunikaitonsenheten har det övergripande ansvaret för kommunens interna och externa information samt samordningsansvaret för ledning och kommunikationsfrågor vid en extraordinär händelse. Turistbyrån, kontaktcenter och kommunens växel hör också till enheten. 

Kulturenheten

Kulturenheten ansvarar för biblioteksverksamheten och kulturverksamheten i kommunen. 

Fritidsenheten

Fritidsenheten ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt stöd till föreningar och studieförbund. 

Avdelningen för plan, bygg och miljö

Avdelningen ansvarar bland annat för detaljplaner, infrastruktur, bygglov, bostadsanpassning, strategiskt miljöarbete samt miljö- och hälsoskydd.

Avdelningen är indelad i tre enheter.

Planenheten

Planheten arbetar bland annat med fysisk planering, GIS-verksamhet, energirådgivning och infrastruktur. 

Byggenheten

Byggenheten arbetar bland annat med bygglov och bostadsanpassning.

Miljöenheten

Miljöenheten arbetar med miljö- och hälsoskyddsverksamhet inklusive livsmedels-, tobaks- och läkemedelskontroll samt miljöstrategiska frågor och naturvård.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för ekonomisystem och den löpande ekonomiska redovisningen samt att ta fram underlag för budgetbeslut och verksamhetsplaner.

Enheten arbetar även med central budgetuppföljning, fakturering, kommunens årsredovisning samt förvaltning av donationer och fonder.

HR-enheten

HR-enheten arbetar med personalförsörjning, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, fortbildning, löneprocessen och samverkan med de facklinga förbunden.

Kanslienheten

Kanslienheten administrerar handlingar och ärenden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder i kommunen samt är ger råd och stöd till kommunens tjänstepersoner och politiker. Enheten ansvarar också för kommunens arkiv och bevakar kommunens intressen i juridiska frågor.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten arbetar med kommunövergripande utvecklingsarbete i riktning mot Skara kommuns vision och mål. Enhetens arbete sker över förvaltnings- och verksamhetsgränser samt i samverkan mellan flera aktörer.

Utvecklingsenheten arbetar med att utveckla Skara kommun utifrån prioriterade utvecklingsfrågor så som:

  • arbetsmarknad
  • folkhälsa
  • integration
  • landsbygdsutveckling
  • internationellt arbete
  • mark och exploatering
  • mål- och resultatstyrning
  • näringslivsutveckling

Denna sida uppdaterades