< >

Överklaga beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Laglighetsprövning

Reglerna om överklagan i form av laglighetsprövning framgår av Kommunallagens 13 kap.

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Följande beslut får överklagas:

  1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,
  2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,
  3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, och 
  4. sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §.


En laglighetsprövning (överklagan) måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten.länk till annan webbplats Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Postadress till förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
550 02 Jönköping

Förvaltningsbesvär

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Denna sida uppdaterades 2020-05-14

Dela: