< >

Medborgarundersökning 2020 - kort sammanfattning

Varje år genomför Skara kommun i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt som ett av flera verktyg för att få en bra bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det blir en temperaturmätare på övergripande nivå för att identifiera områden som Skara kommun behöver titta vidare på. Den senast färdigställda gjordes under hösten 2020. Ett urval av kommuninvånarna, 1 200 stycken, fick svara på frågor om

  • Kommunen som en plats att bo och leva på (NRI, Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens verksamheter (NMI, Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas möjligheter till inflytande (NII, Nöjd-Inflytande-Index)

Resultatet av 2020 års medborgarundersökning visar en förbättring mot föregående års mätning inom alla tre (NRI, NMI, NII) frågeområdens helhetsbetyg.

Skara som en plats att leva och bo på (NRI)

Skaras medborgare är mest nöjda med kommersiellt utbud, utbildningsmöjligheter och kommunikationer. Fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud samt rekommendation är alla frågeområden som har minskade något för Skara mot föregående år, men även från 2018 och kan ses som en negativ trend. Den upplevda tryggheten ökar från förra årets mätning och noterat är att kvinnors upplevda Trygghet fortsätter att öka från 2017 års undersökning, Trygghetsfrågan är fortfarande en fråga som bör prioriteras. Likaså bör bostäder prioriteras.

Nöjd-Region-Index för Skara är 51

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2020 är 60. Nöjd-Region-Index för kommunerna i samma storleksklass (15 000-19 999) är 58. Kommunens Nöjd-Region-Index i undersökningen 2019, var 50.

Kommunens verksamheter (NMI)

Bland kommunens egna verksamheter är Skaraborna framförallt nöjda med verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänsten. Idrotts- och motionsanläggningar, kultur samt Förskolan får också bra betyg av medborgarna även om betyget för Idrotts- och motionsanläggningar samt Förskolan ligger lägre än genomsnittet för övriga kommuner. Verksamheter som bör prioriteras är Äldreomsorg och stöd för utsatta personer.

Nöjd-Medborgar-Index är 51

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2020 är 55. Nöjd-Medborgar-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 54. Kommunens Nöjd-Medborgar-Index i undersökningen 2019, var 50.

Inflytande i kommunen (NII)

Undersökningen visar att invånarna är mest nöjda med information från kommunen och möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Frågor som behöver prioriteras är förtroende för politiker och högre tjänstemän och möjligheten att kunna påverka.

Nöjd-Inflytande–Index är 37

Genomsnittet för samtliga kommuner i undersökningen hösten 2020 är 40. Nöjd-Inflytande-Index för kommunerna i samma storleksklass som Skara är 39. Helhetsbetyget för inflytandet i kommunen har legat på ungefär samma nivå i samtliga mätningar i Skara sedan 2007. Kommunens Nöjd-Inflytande-Index i undersökningen 2019, var 36.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 3 november 2020. Ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år fick möjlighet att svara på enkäten. Svarsandelen för Skara kommun blev 42 procent vilket är en ökning mot föregående års mätning med 1 procent. För samtliga deltagande kommuner blev genomsnittlig svarsfrekvens 2020, 42 procent.

Personerna har uppmanats att besvara frågorna utifrån ”vad de tror eller tycker om” området som frågorna gällde.

Totalt deltog 100 kommuner i Medborgarundersökningen 2020. Jämförelserna med resultatet för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 100 kommuner som var med i undersökningen 2020. Skara kommun har deltagit i Medborgarundersökningen hösten 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 och hösten 2020.

Undersökningen kommer ske även 2021 och kommer därefter genomföras vartannat år.

Denna sida uppdaterades